Thai-ReadMore1

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อ

  • เสนอแนะผลิตภัณฑ์หรือบริการ (หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งบริษัทเห็นว่าท่านอาจสนใจ
  • เสนอโอกาสให้แก่ท่านในการเข้ามีส่วนร่วมในการแข่งขันหรือการส่งเสริมต่าง ๆ

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการติดต่อจากบริษัทในขณะใดก็ได้ สิ่งติดต่อเพื่อการตลาดตรงใด ๆ ที่บริษัทส่งถึงท่านจะให้ข้อมูลและวิธีการที่จำเป็นแก่ท่านในการเลือกที่จะไม่เข้าร่วม