Thai-ReadMore2

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

  • เพื่อความมุ่งประสงค์ในการแข่งขันหรือส่งเสริมซึ่งท่านได้เข้าร่วม
  • เพื่อจัดส่งข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าตัวอย่างที่ท่านได้ร้องขอไปให้ท่าน
  • เพื่อตอบข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นของท่าน