Thai-ReadMore3

บริษัทอาจร่วมแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับ

  • ตัวแทนโฆษณา ตัวแทนการตลาด และตัวแทนส่งเสริมการขายของบริษัท เพื่อช่วยให้บริษัทส่งมอบและวิเคราะห์ความมีประสิทธิผลของการรณรงค์โฆษณาและส่งเสริมการขายของบริษัท
  • บุคคลภายนอกซึ่งจำเป็นต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่าน เช่น บริการจัดส่งหรือไปรษณีย์ซึ่งส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้สั่งซื้อไว้
  • เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลในกรณีที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายที่ชอบเพื่อร้องขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
  • บุคคลภายนอกซึ่งประสงค์จะจัดส่งข้อมูลให้แก่ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ต่อเมื่อท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการกระทำเช่นนั้นแล้ว
  • บุคคลภายนอกผู้ให้บริการ เช่น การประมวลผลข้อมูล แก่ยูนิลีเวอร์
  • ผู้จัดหาเครื่องมือวิเคราะห์เว็บ เช่น กูเกิ้ล (Google) หรือยูนิก้า (Unica)

นอกจากนี้บริษัทยังร่วมแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัท องค์การ หรือบุคคลธรรมดาภายนอกกลุ่มยูนิลีเวอร์อีกด้วย หากบริษัทเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นจำเป็นด้วยเหตุผลทางกฎหมาย

บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อ

  • บังคับใช้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการใช้งานไซต์ของยูนิลีเวอร์
  • ดำเนินการสอบสวนการกระทำผิดกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่อันอาจจะเกิดขึ้นได้
  • ตรวจหา ป้องกัน และปกป้องคุ้มครองจากกลฉ้อฉลและโอกาสที่จะได้รับผลกระทบด้านเทคนิคหรือความปลอดภัยใด ๆ
  • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่ ให้ความร่วมมือในการสอบสวนทางกฎหมายใด ๆ และสนองคำร้องขอของรัฐบาลอันสามารถบังคับใช้ได้