ການປ່ຽນແປງພາສາ

ຫຼັກການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຢູນີເລເວີ

 

ຫຼັກການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຢູນີເລເວີ

ຢູນີເລເວີ ປະຕິບັດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຢ່າງຈິງຈັງ. ຫ້າຫຼັກການຕໍ່ໄປນີ້ສະໜັບສະໜູນແນວທາງຂອງພວກເຮົາໃນການເຄົາລົບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ:

 • ພວກເຮົາຕີລາຄາສູງໃນຄວາມເຊື່ອໃຈທີ່ທ່ານມີຕໍ່ພວກເຮົາ ດ້ວຍການໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແກ່ພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈະໃຊ້ທຸກຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນແບບທີ່ເປັນທຳ ແລະ ສົມກັບທີ່ທ່ານເຊື່ອໃຈ.
 • ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບວ່າພວກເຮົານຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແນວໃດ. ພວກເຮົາເວລາໃດກໍ່ມີຄວາມໂປ່ງກັບທ່ານກ່ຽວກັບວ່າ ຂໍ້ມູນຫຍັງທີ່ພວກເຮົາເກັບກຳ, ພວກເຮົາເຮັດຫຍັງກັບຂໍ້ມູນນັ້ນ, ພວກເຮົາເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກັບໃຜແດ່ ແລະ ບຸກຄົນໃດທີ່ທ່ານຄວນຕິດຕໍ່ ຫາເມື່ອທ່ານມີຄວາມກັງວົນໃຈ.
 • ຖ້າທ່ານມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບວ່າພວກເຮົານຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແນວໃດ, ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກກັບທ່ານທັນທີເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ.
 • ພວກເຮົາຈະດຳເນີນທຸກມາດຕະການທີ່ສົມເຫດສົມຜົນເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈາກການນໍາໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ ແລະ ຮັກສາໃຫ້ມັນປອດໄພ.
 • ພວກເຮົາຈະປະຕິບັດຕາມທຸກກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພວກເຮົາຈະຮ່ວມມືກັບບັນດາໜ່ວຍງານປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ. ໃນກໍລະນີບໍ່ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ ພວກເຮົາຈະປະຕິບັດຕາມຫຼັກການທີ່ຍອມຮັບທົ່ວໄປ ທີ່ຄວບຄຸມການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ.

 

ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຢູ່ນີເລເວີ

ປັບປຸງຄັ້ງລ້າສຸດ: ສິງຫາ 2012

ຢູນີເລເວີ ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ. ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ ອະທິບາຍປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຮົາເກັບກໍາ ແລະ ວິທີທີ່ພວກເຮົານຳໃຊ້, ເປີດເຜີຍ ແລະ ປົກປ້ອງຂໍ້ມູນນັ້ນ.

 • ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ ໃຊ້ກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບກໍາໂດຍ ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆຂອງຢູນີເລເວີ ກຣຸບ (Unilever Group)ທີ່ກ່ຽວພັນກັບການບໍລິການທີ່ພວກເຂົາສະໜອງໃຫ້. ເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Unilever Group ໄດ້ທີ່ http://unilever.com/aboutus/. ປະກອບມີຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາທາງອັອຟລາຍ ຜ່ານບັນດາສູນ Careline ແລະ ສູນບໍລິການຜູ້ບໍລິໂພກ, ການໂຄສະນາທາງການຕະຫຼາດໂດຍກົງ, ສະຫຼາກກີນແບ່ງ ແລະ ການແຂ່ງຂັນຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ, ແລະ ທີ່ເກັບກໍາທາງອອນລາຍຜ່ານເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ, ໜ້າເວັບທີ່ຢູ່ເທິງລະບົບປະຕິບັດການ ແລະ ໂປຼແກຼມຂອງພາກສ່ວນທີສາມທີ່ເຂົ້າຫາ ຫຼື ນໍາໃຊ້ຜ່ານເວັບໄຊເຫຼົ່ານັ້ນ ຫຼື ລະບົບປະຕິບັດການຂອງພາກສ່ວນທີສາມ ທີ່ດຳເນີນງານໂດຍ ຫຼື ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ ຢູນີເລເວີ ກຣຸບ (“ບັນດາເວັບໄຊຂອງຢູນີເລເວີ”). ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ ລວມເຂົ້າໃນ ແລະ ປະກອບເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ຂອງເວັບໄຊ ຢູນີເລເວີທີ່ນຳໃຊ້. ສຳລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດ ຢູນີເລເວີ ກຣຸບ ທີ່ຮັບຜິດຊອບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ໃຫ້ເບິ່ງຫົວຂໍ້ ສິດທິຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ແລະ ຜູ້ຕິດຕໍ່ຫາ ຂ້າງລຸ່ມ.

  ນະໂຍບາຍນີ້ບໍ່ໃຊ້ກັບ:

  • ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໂດຍເວັບໄຊ, ລະບົບປະຕິບັດການ ແລະ /ຫຼືໂປຼແກຼມຂອງພາກສ່ວນທີສາມ (“ເວັບໄຊຂອງພາກສ່ວນທີສາມ”) ທີ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມ;
  • ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໂດຍເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມທີ່ທ່ານເຂົ້າຫາ ໂດຍຜ່ານຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ຢູ່ເທິງເວັບໄຊຂອງຢູນີເລເວີ; ຫຼື
  • ປ້າຍ, ສະຫຼາກຊິງໂຊກ ແລະ ການໂຄສະນາອື່ນໆ ຫຼື ໂປໂມຊັນຕ່າງໆທີ່ມີເທິງເວັບໄຊຂອງພາກສ່ວນທີສາມ ທີ່ພວກເຮົາອາດໃຫ້ການອຸປະຖໍາ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມນຳ.

  ບັນດາເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມເຫຼົ່ານີ້ ອາດມີນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ພວກເຮົາຂໍສົ່ງເສີມໃຫ້ທ່ານອ່ານພວກມັນ ກ່ອນນຳໃຊ້ບັນດາເວັບໄຊເຫຼົ່ານັ້ນ.

 • ຢູນີເລເວີ ຈະບໍ່ເກັບກຳ, ນຳໃຊ້ ຫຼື ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ໂດຍປາສະຈາກການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານ. ໃນເກືອບທຸກກໍລະນີ, ພວກເຮົາຈະຮ້ອງຂໍເອົາການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ອນ, ແຕ່ມີບາງກໍລະນີ ພວກເຮົາອາດຈະສະຫຼຸບເອົາການຍິນຍອມເຫັນດີ ຈາກການກະທຳ ແລະ ການປະພຶດຂອງທ່ານ. ໂດຍການນຳໃຊ້ເວັບໄຊຂອງຢູນີເລເວີ ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານກຳລັງຍິນຍອມເຫັນດີໃຫ້ບໍລິສັດ ຢູນີເລເວີ ກຣຸບ ເກັບກຳ, ນຳໃຊ້ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ໂດຍປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສະບັບນີ້.

  ພວກເຮົາອາດຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ທ່ານໃຫ້ການຍິນຍອມເພີ່ມເຕີມ ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ໃນຈຸດປະສົງທີ່ບໍ່ນອນຢູ່ໃນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້. ທ່ານບໍ່ມີພັນທະໃຫ້ການຍິນຍອມດັ່ງກ່າວ ແຕ່ຖ້າທ່ານັຕັດສິນໃຈບໍ່ໃຫ້ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານໃນບາງກິດຈະກໍາສະເພາະ ອາດຈະຖືກຈຳກັດ. ຖ້າທ່ານໃຫ້ການຍິນຍອມເພີ່ມເຕີມ, ຂໍ້ກໍານົດຂອງການຍິນຍອມນັ້ນຈະມີຜົນເໜືອກວ່າ ໃນກໍລະນີເກີດການຂັດແຍ້ງກັບຂໍ້ກໍານົດຂອງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສະບັບນີ້.

  ຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນດີຕໍ່ກັບການເກັບກຳ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ການເປີດເຜີຍ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນຮູບແບບນີ້, ກະລຸນາ ຈົ່ງຢ່ານຳໃຊ້ບັນດາເວັບໄຊຂອງ ຢູນີເລເວີ ຫຼື ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກໍ່ສະໜອງຂໍ້ມູນສ່ວນຂອງທ່ານໃຫ້ແກ່ ຢູນີເລເວີ.

 • ຖ້າພວກເຮົາພົບວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທາງພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງໃນບ່ອນທີ່ຄວນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມຄຳເຫັນດີດັ່ງກ່າວເສຍກ່ອນ, ພວກເຮົາຈະລົບຂໍ້ມູນນັ້ນໃນທັນທີ.

  ການເຂົ້າຫາບາງສ່ວນສະເພາະຂອງເວັບໄຊ ຢູນີເລເວີ ແລະ /ຫຼື ການມີສິດຮັບວາງວັນ, ສິ້ນຄ້າຕົວຢ່າງ ຫຼື ລາງວັນອື່ນໆ ອາດຈະມີການຈຳກັດຕໍ່ກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີເກນອາຍຸໃດນຶ່ງ. ພວກເຮົາອາດນຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເພື່ອເຮັດການກວດພິສູດອາຍຸ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບໃຊ້ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານເກນອາຍຸດັ່ງກ່າວ.

 • ຢູ່ໃນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້, "ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ" ຂອງທ່ານ ໝາຍເຖິງຂໍ້ມູນ ຫຼື ສ່ວນປີກຍ່ອຍຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວທ່ານໄດ້. ໃນນີ້ມັກຈະລວມເອົາຂໍ້ມູນເຊັ່ນ: ຊື່, ທີ່ຢູ່, ຊື້ຫຼີ້ນ, ພາບຖ່າຍ, ທີ່ຢູ່ອີເມວ ແລະ ເບີໂທລະສັບຂອງທ່ານ, ແຕ່ອາດລວມທັງຂໍ້ມູນອື່ນ ເຊັ່ນ: ລະຫັດ IP, ຄວາມມັກໃນການຊື້ເຄື່ອງ, ຄວາມມັກພິເສດ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດ ຫຼື ຄວາມມັກເຊັ່ນ ສິ່ງທີ່ເຮັດເວລາວ່າງ ແລະ ຄວາມມັກອື່ນໆ. ພວກເຮົາອາດເກັບກຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບຕົວທ່ານຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງຂໍ້ມູນແຕກຕ່າງກັນ, ລວມມີ:

  • ພວກເຮົາອາດເກັບກໍາມາຈາກທ່ານໂດຍກົງ ເມື່ອທ່ານສະໜອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃຫ້ພວກເຮົາ, ຕົວຢ່າງ ເມື່ອທ່ານລົງທະບຽນສຳລັບການຈົກຊິງລາງວັນ ຫຼື ການແຂ່ງຂັນ, ລົງທະບຽນເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນ, ໃຊ້ ໂປຼແກຼມຕ່າງໆ, ຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການຈາກພວກເຮົາ, ຕື່ມແບບຟອມສຳຫຼວດ ຫຼື ສະແດງຄວາມເຫັນ ຫຼື ສອບຖາມ. ບັນດາປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາອາດເກັບກຳຈາກຕົວທ່ານໂດຍທາງກົງ ລວມມີ:

   • ຊື່
   • ທີ່ຢູ່
   • ທີ່ຢູ່ອີເມວ
   • ຊື່ຜູ້ໃຊ້
   • ເບີໂທລະສັບ
   • ຂໍ້ມູນບັດເຄຣດິດ ຫຼື ຂໍ້ມນການຊຳລະອື່ນ
   • ອາຍຸ
   • ວັນເດືອນປີເກີດ
   • ເພດ
   • ເນື້ອຄວາມທີ່ຜູ້ໃຊ້ສ້າງຂຶ້ນ, ຄໍາປະກາດ ແລະ ເນື້ອຄວາມອື່ນທີ່ທ່ານສົ່ງໃຫ້ເວັບໄຊຂອງ ຢູນີເລເວີ
   • ທຸກຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວອື່ນທີ່ທ່ານສະໜອງໃຫ້ພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ
  • ພວກເຮົາໃຊ້ຄຸກກີ້ ແລະ ເຄື່ອງມືອື່ນ (ເຊັ່ນເຄື່ອງມືວິເຄາະຂອງເວັບໄຊ ແລະ ເຄື່ອງມືຕິດຕາມ) ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບອັດຕະໂນມັດ ກ່ຽວກັບທ່ານ ເວລາທ່ານໃຊ້ເວັບໄຊຂອງ ຢູນີເລເວີ, ອີງໃສ່ຂໍ້ກຳນົດຂອງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ນຳໃຊ້. ປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາອາດເກັບກຳແບບອັດຕະໂນມັດ ລວມມີ:

   • ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະເພດບຣາວເຊີທີ່ທ່ານໃຊ້
   • ລາຍລະອຽດຂອງໜ້າເວັບທີ່ທ່ານເປີດເບິ່ງ
   • ລະຫັດ IP ຂອງທ່ານ
   • ລິງເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ທ່ານໄດ້ກົດໃສ່
   • ຊື່ນຳໃຊ້ຂອງທ່ານ, ຮູບພາບໜ້າປົກ, ເພດ, ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ທ່ານເລືອກທີ່ຈະເປີດເຜີຍ ໃນເວລານຳໃຊ້ເວັບຂອງພາກສ່ວນທີສາມ (ເຊັ່ນເມື່ອທ່ານໃຊ້ຟັງຊັນ "Like" ("ມັກ") ຢູ່ເທິງ Facebook ຫຼື ຟັງຊັນ +1 ເທິງ Google+)
   • ເວັບໄຊທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຫາກ່ອນມາເຂົ້າເວັບຂອງ ຢູນີເລເວີ

   ບຣາວເຊີອິນເຕີເນັດສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຕັ້ງຄ່າໃນເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ຍອມຮັບຄຸກກີ້. ທ່ານສາມາດປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າເພື່ອກັ້ນຄຸກກີ້ ຫຼື ໃຫ້ມີການເຕືອນເມື່ອຄຸກກີ້ຖືກສົ່ງເຂົ້າສູ່ອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານປິດການທຳງານຂອງຄຸກກີ້ ນີ້ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ຢູນີເລເວີ.

  • ພວກເຮົາອາດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ຈາກແຫ່ຼງອື່ນ ຖ້າທ່ານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຂໍ້ມູນນັ້ນຖືກເປີດເຜີຍໄດ້. ນີ້ອາດລວມເອົາຂໍ້ມູນຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ມີໃຫ້ທາງການຄ້າ ເຊັ່ນ ຖານຂໍ້ມູນສາທາລະນະ ແລະ ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ, ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກພາກສ່ວນທີສາມ. ປະເພດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຮົາອາດເກັບກຳຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນ ລວມມີ:

   • ຊື່
   • ທີ່ຢູ່ທາງຖະໜົນ
   • ອາຍຸ
   • ນິໄສການຊື້ເຄື່ອງຂອງທ່ານ
   • ຄວາມມັກພິເສດ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດ ຫຼື ຄວາມມັກ ເຊັ່ນ ສິ່ງທີ່ເຮັດເວລາວ່າງ ແລະ ຄວາມມັກອື່ນໆ
   • ຂໍ້ມູນທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ ເຊັ່ນ ເນື້ອຄວາມທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜູ້ໃຊ້, ບລັອກ ແລະ ປະກາດຕ່າງໆ, ຕາມການອະນຸຍາດຂອງກົດໝາຍ
 • ພວກເຮົາອາດໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເພື່ອ:

  • ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ປະສົບການຂອງທ່ານໃນການໃຊ້ເວັບໄຊ ຢູນີເລເວີ. ຊອກຮູ້ເພິ່ມເຕີມ.
  • ເພື່ອຕິດຕໍ່ທ່ານກ່ຽວພັນກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ ທີ່ອາດເປັນທີ່ສົນໃຈຂອງທ່ານ, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າທ່ານໄດ້ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີແກ່ພວກເຮົາໃນການເຮັດສິ່ງນັ້ນ ຫຼື ທ່ານເຄີຍສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ ຈາກພວກເຮົາ ແລະ ການສື່ສານນັ້ນກ່ຽວພັນ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮ້ອງຂໍກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະ ໄດ້ເຮັດຂຶ້ນພາຍໃນໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງທີ່ກໍານົດໃຫ້ໂດຍກົດໝາຍ. ຊອກເພີ່ມເຕີມ.
  • ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ທ່ານຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການ ທີ່ທ່ານຮ້ອງຂໍຈາກພວກເຮົາ. ຊອກຮູ້ເພີ່ມເຕີມ.

  ໃນບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເກັບກຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ເພື່ອວັດຖຸປະສົງສະເພາະ, ພວກເຮົາຈະບໍ່ເກັບໄວ້ດົນກ່ວາທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຕອບສະໜອງຈຸດປະສົງນັ້ນ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າພວກເຮົາຮັກສາມັນໄວ້ສຳລັບເຫດຜົນທາງທຸລະກິດທີ່ຖືກກົດໝາຍ ແລະ ເຫດຜົນທາງກົດໝາຍ. ເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຈາກການຖືກທຳລາຍໂດຍອຸບັດຕິເຫດ ຫຼື ໂດຍເຈດຕະນາ, ເມື່ອພວກເຮົາລົບຂໍ້ມູນຈາກການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາອາດຈະບໍ່ລົບສຳເນົາທີ່ເຫຼືອຢູ່ໃນເຊີເວີສ໌ຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ລົບຂໍ້ມູນຈາກລະບົບແບັກອັບຂອງພວກເຮົາໃນທັນທີ.

 • ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ບໍລິການຜ່ານທາງມືຖື ເຊິ່ງທ່ານມາດຮັບຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມປະເພດອື່ນຈາກ ຢູນີເລເວີ (ເຊັ່ນວ່າ ຂໍ້ຄວາມບໍລິການສັ້ນໆ, ຫຼື SMS, ຂໍ້ຄວາມບໍລິການຍົກລະດັບ, ຫຼື EMS ແລະ ຂໍ້ຄວາມບໍລິການສາລະພັດສື່, ຫຼື MMS) ເທີງອຸປະກອນໄຮ້ສາຍ ຫຼື ເທີງມືຖື ("ການບໍລິການຂໍ້ຄວາມເທີງມືຖື").

  ຖ້າທ່ານລົງທະບຽນໜຶ່ງໃນການບໍລິການຂໍ້ຄວາມເທິງມືຖື, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານັ້ນຈາກ ຢູນີເລເວີ ຕາມທີ່ຢູ່ ຫຼື ເບີໂທລະສັບທີ່ທ່ານສະໜອງໃຫ້ ເພື່ອວັດຖຸປະສົງນັ້ນ (ຍົກເວັ້ນ ແລະ ຈົນກວ່າທ່ານຍົກເລີກການຮັບຂໍ້ມູນເຊັ່ນນັ້ນ ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ສິດທິຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ແລະ ຜູ້ຕິດຕໍ່ຫາຂ້າງລຸ່ມນີ້).

  ທ່ານຈົ່ງເຂົ້າໃຈວ່າ ອັດຕາມາດຕະຖານຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄວເລັດສ໌ຂອງທ່່ານ ໃຊ້ກັບບັນດາຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້, ແລະ ທ່ານສາມາດປ່ຽນໃຈໄດ້ທຸກເວລາໂດຍການປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຢູ່ໃນ ຫົວຂໍ້ສິດທິຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຜູ້ຕິດຕໍ່ຫາ ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຖ້າວ່າຄ່າທຳນຽມຖືກຄິດໄລ່ເຂົ້າໃນບິນບັນຊີໄວເລດສ໌ຂອງທ່ານ, ທ່ານເຫັນດີວ່າພວກເຮົາອາດເກັບເອົາຈາກຕົວທ່ານ ແລ້ວ ສະໜອງໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານຂໍ້ມູນການຊຳລະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງທ່ານ. ທ່ານຢືນຢັນວ່າທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜູ້ໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຂອງອຸປະກອນໄຮ້ສາຍທີ່ທ່ານນໍາໃຊ້ເພື່ອລົງທະບຽນໃໍຊ້ບໍລິການຂໍ້ຄວາມເທິງມືຖື, ແລະ ທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອະນຸມັດຄ່າບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກຈາກການຕອບສະໜອງຂໍ້ຈຳກັດດ້ານເກນອາຍຸສະເພາະ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂອື່ນໆທີ່ກ່ຽວພັນກັບແຕ່ລະການບໍລິການຂໍ້ຄວາມເທິງມືຖືແລ້ວ, ທ່ານອາດຍັງຕ້ອງລົງທະບຽນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ເຊັ່ນວ່າ ຊື່ຂອງທ່ານ, ເນື້ອໃນຂໍ້ຄວາມ, ທີ່ຢູ່ໄວເລດສ໌ ຫຼື ເບີໂທລະສັບ. ທ່ານອາດຍັງຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບວັນ, ເວລາ ແລະ ເນື້ອຄວາມໄລຍະການນຳໃຊ້ບໍລິການຂໍ້ຄວາມເທິງມືຖື. ພວກເຮົາຈະໃຊ້ຂໍ້ຄວາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການຂໍ້ຄວາມເທິງມືຖື ໂດຍປະຕິບັດ ຕາມນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ກະລຸນາຮັບຮູ້ວ່າ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄຮ້ສາຍ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອື່ນຂອງທ່ານ ອາດເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນໄຮ້ສາຍຂອງທ່ານ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.

  ທ່ານຍອມຮັບ ແລະ ເຫັນດີວ່າການບໍລິການຂໍ້ຄວາມຜ່ານມືຖື ແມ່ນສະໜອງຜ່ານລະບົບໄວເລດສ໌ທີ່ນຳໃຊ້ວິທະຍຸ (ແລະ ວິທີການອື່ນ) ເພື່ອສົ່ງການສື່ສານຜ່ານລະບົບເຄືອຂ່າຍທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ການນຳໃຊ້ການບໍລິການຂໍ້ຄວາມເທິງມືຖື ຂອງທ່ານຈະເປັນສ່ວນຕົວ ຫຼື ປອດໄພ, ແລະ ພວກເຮົາຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທ່ານສຳລັບ ທຸກການສູນເສຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຫຼື ຄວາມປອດໄພທີ່ທ່ານອາດຈະປະສົບ. ທ່ານມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບເຕັມສ່ວນໃນການປ້ອງກັນລ່ວງໜ້າ ແລະ ການໃຊ້ມາດຕະການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ດີທີ່ສຸດທ່ີ່ ເໝາະສົມກັບສະພາບ ແລະ ການນຳໃຊ້ການບໍລິການຂໍ້ຄວາມເທິງມືຖືຂອງທ່ານ.

  ພວກເຮົາອາດເຂົ້າເຖິງເນື້ອໃນຂອງບັນຊີໄວເລດສ໌ ແລະ/ບັນຊີໂທລະສັບມືຖື ຜ່ານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງທ່ານ ສຳລັບຈຸດປະສົງໃນການກຳນົດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທາງເທັກນິກ ແລະ /ການຮ້ອງຮຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການ.

 • ຕາມກົດລະບຽບທົ່ວໄປ ພວກເຮົາບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ກັບບຸກຄົນໃດນອກບໍລິສັດ ຢູນີເລເວີ ກຣຸບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາອາດເປີດເຜີຍ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມທີ່ສາມາດເຊື່ອໃຈໄດ້. ຊອກຮູ້ເພິ່ມເຕີມ.

  ພວກເຮົາອາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ, ອົງການ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ຢູ່ນອກ ຢູນີເລເວີ ກຣຸບ ຖ້າພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນນັ້ນແມ່ນຈຳເປັນເນື່ອງຈາກເຫດຜົນທາງກົດໝາຍ.

  ຖ້າພວກເຮົາເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ພາກສ່ວນທີສາມ, ພວກເຮົາຈະໃຊ້ທຸກຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພວກເຂົາຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພ, ດຳເນີນທຸກບາດກ້າວທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປ້ອງກັນຂໍ້ມູນຈາການນໍາໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ ແລະ ນຳໃຊ້ມັນໃນແບບທີ່ສອດຄ່ອງກັບກັບນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ ແລະ ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

  ຢູນີເລເວີ ບໍ່ຂາຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ຍົກເວັ້ນໃຫ້ກັບນິຕິບຸກຄົນທີ່ພວກເຮົາຖອນທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນໜຶ່ງຂອງທຸລະກິດພວກເຮົາ (ຕົວຢ່າງ, ທີ່ກ່ຽວພັນກັບການຂາຍຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າຂອງພວກເຮົາ), ຫຼື ທີ່ກ່ຽວພັນກັບການລວມຕົວ, ການປ່ຽນແປງບໍລິຫານ, ການປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຄືນ, ຫຼື ຂາຍກິດຈະການທັງໝົດ ຫຼື ສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງກິດຈະການທຸລະກິດພວກເຮົາ.

 • ທ່ານອາດສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ໄປຍັງເຊີເວີສ໌ ຕັ້ງຢູ່ນອກບໍລິສັດທີ່ທ່ານຢູ່ ຫຼື ບໍລິສັດໃນເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ພາກສ່ວນທີສາມທີ່ສາມາດໄວ້ໃຈໄດ້ຢູ່ປະເທດອື່ນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາມາດປະເມີນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແທນພວກເຮົາ. ໂດຍການໃຊ້ເວັບໄຊຂອງ ຢູນີເລເວີ ແລະ ຍອມໃຫ້ຢູນີເລເວີເກັບກຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ທ່ານເຫັນດີໃຫ້ພວກເຮົາກະທຳເຊັ່ນນັ້ນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ບັງຄັບໃຊ້.

  ທ່ານຈົ່ງຮູ້ວ່າ ຫຼາຍໆປະເທດບໍ່ມີການປົກປ້ອງທາງກົດໝາຍແບບດຽວກັນຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ທ່ານອາດໄດ້ຮັບຢູ່ໃນປະເທດຂອງທ່ານ. ໃນຂະນະທີ່ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຢູ່ປະເທດອື່ນ, ມັນອາດຖືກເຂົ້າຫາໂດຍ ສານ, ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ໜ່ວຍງານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດໃນປະເທດນັ້ນໆ ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງປະເທດນັ້ນໆ. ອີງຕາມການຮ້ອງຂໍເຂົ້າເຖິງທີ່ຖືກກົດໝາຍນັ້ນ, ພວກເຮົາສັນຍາວ່າ ທຸກໆຄົນທີ່ປະມວນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທີ່ຢູ່ນອກປະເທດຕ້ົນກໍາເນີດຂອງທ່ານ ແມ່ນຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນນັ້ນ ແລະ ພຽງແຕ່ມີສິດປະມວນຂໍ້ມູນນັ້ນ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງ ຢູນີເລເວີເທົ່ານັ້ນ.

 • ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມ, ຄຳຄິດເຫັນ ຫຼື ຄວາມກັງວົນໃຈໃດໆ ກ່ຽວກັບວ່າພວກເຮົາຈັດການກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແນວໃດ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ ໂດຍການກົດໃສ່ລິງ Contact Us (ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ) ຢູ່ເທິງເວັບໄຊ ຢູນີເລເວີ ເຊິ່ງແນະນຳກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້. ຫຼື ກະລຸນາໄປທີ່ www.unilever.com, ເລືອກປະເທດທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ກົດໃສ່ລິງເຊື່ອມຕໍ່ Contact Us (ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ). ຄຳຂໍຂອງທ່ານຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງບໍລິສັດຂອງ ຢູນີເລເວີ ກຣຸບ ທີ່ເໝາະສົມ.

  ທ່ານມີສິດທີ່ຈະບອກພວກເຮົາ ຖ້າທ່ານ:

  • ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໃນອານາຄົດ
  • ຕ້ອງການໄດ້ສະບັບສຳເນົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທີ່ພວກເຮົາມີ
  • ຢາກໃຫ້ພວກເຮົາແກ້ໄຂ, ປັບປຸງໃໝ່ ຫຼື ລົບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນບັນທຶກຂອງພວກເຮົາ
  • ຕ້ອງການລາຍງານທຸກການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

  ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາໃນການຕອບສະໜອງກັບການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ, ກະລຸນາບອກຊື່ເຕັມ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງທ່ານ.

 • ພວກເຮົາອາດຈະປ່ຽນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍການປະກາດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຂອງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ເທິງບັນດາເວັບໄຊຂອງ ຢູນີເລເວີ.

  ພວກເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບຢ່າງເໝາະສົມກ່ຽວກັບທຸກການປ່ຽນແປງທາງດ້ານເອກະສານ. ພວກເຮົາສົ່ງເສີມໃຫ້ທ່ານເຂົ້າເບິ່ງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອຮັບຮູ້ວ່າພວກເຮົາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແນວໃດ.

 • ນອກຈາກນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ແລ້ວ ຍັງມີການໂຄສະນາ ຫຼື ໂປຣໂມຊັນສະເພາະຕ່າງໆເຊິ່ງຈະຖືກຄວບຄຸມໂດຍຂໍ້ກຳນົດ ຫຼື ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເພີ່ມເຕີມ. ພວກເຮົາສົ່ງເສີມໃຫ້ທ່ານອ່ານບັນດາຂໍ້ກຳນົດ ຫຼືນະໂຍບາຍເຫຼົ່ານີ້ ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການໂຄສະນາ ຫຼື ໂປຣໂມຊັນດັ່ງກ່າວ ເພາະທ່ານຈະຖືກກຳນົດໃຫ້ປະຕິບັດຕາມພວກມັນ ຖ້າທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ. ທຸກຂໍ້ກຳນົດ ຫຼື ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວເພີ່ມເຕີມ ຈະຖືກຈັດໃຫ້ມີໄວ້ແກ່ທ່ານ.