unilever Logo

Oznámení o ochraně osobních údajů pro nábor zaměstnanců EEA/UK

Ve společnosti Unilever jsme odhodláni chránit osobní údaje jednotlivců.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů ("Oznámení") nabízí informace o tom, že společnost Unilever zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s náborovým procesem. Vztahuje se například na jednotlivce, kteří se ucházejí o práci nebo registraci v talentové komunitě, účastní se náborové akce, hodnocení u společnosti Unilever nebo se účastní jiných náborových procesů (dále jen "Uchazeči").

Cílem těchto stránek je poskytnout Vám další informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, proč zpracováváme Vaše osobní údaje a jaké zásady ochrany osobních údajů dodržujeme, a také Vás informovat o právech, která můžete uplatnit ve vztahu k Vašim osobním údajům. 

Poznámka: Klíčové pojmy používané v Unilever oznámeních k ochraně osobních údajů a jeho postupech naleznete v zde.

Veškeré osobní údaje poskytnuté nebo shromážděné společností Unilever jsou kontrolovány společností Unilever. V EHP nebo Velké Británii ("EHP/UK") je vaším správcem údajů místní společnost Unilever, která provádí nábor nebo činnost. Chcete-li získat více informací o postupech společnosti Unilever v oblasti ochrany osobních údajů pro účely náboru v konkrétní zemi, obraťte se na místní personální oddělení.

Osobní údaje shromážděné přímo od vás

V rámci náborového procesu a vaší žádosti o pozici u společnosti Unilever budeme shromažďovat osobní údaje o Vás, abychom mohli pokračovat ve vaší žádosti o zaměstnání u společnosti Unilever (včetně vašeho jména, e-mailové adresy, telefonního čísla, adresy, vaší akademické a odborné kvalifikace a zkušeností atd.). Můžete se rozhodnout importovat informace o sobě z jiných webových stránek (například z LinkedIn).

Zvláštní kategorie osobních údajů

V rámci své žádosti můžete poskytnout citlivé osobní údaje (více informací naleznete v našich klíčových pojmech zde), často označované jako zvláštní kategorie osobních údajů (například informace týkající se vaší rasy nebo etnického původu, politické názory, náboženské přesvědčení, členství v odborech, rejstříky trestů, fyzické nebo duševní zdraví, biometrické informace nebo sexuální orientace.). Pokud poskytnete citlivé osobní údaje, činíte tak dobrovolně a souhlasíte s tím, že tyto informace mohou být použity tak, jak je popsáno v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů pro nábor.

Tyto zvláštní kategorie osobních údajů zpracováváme za omezených okolností a v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. V tomto případě od vás bude vyžadován výslovný souhlas se zpracováním všech vašich citlivých údajů.

Osobní údaje shromážděné od třetích stran

Můžeme také shromažďovat osobní údaje poskytnuté třetími stranami prostřednictvím doporučení, personálních agentur, poskytovatelů prověřování na pozadí. Tento přenos dat do Unileveru třetími stranami probíhá na základě vašeho předchozího souhlasu.

Náborový proces

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme nebo získáváme, můžeme použít pro účely související s výběrem, hodnocením a procesem pohovoru:

 • Správa profilů: Osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem správy vašeho profilu v našich náborových systémech, abychom vám mohli poskytovat současné i budoucí pracovní příležitosti a přizpůsobovat obsah, který vám poskytujeme, na základě vašich dovedností, zájmů, umístění atd.
 • Předběžná kontrola: Ověřujeme, zda můžete zákonně uzavřít smlouvu a splnit základní pracovní kritéria, např. máte příslušné pracovní oprávnění a odpověděli jste na prověřovací otázky týkající se konkrétního zaměstnání. Tento proces může být automatizován.
 • Hodnocení profilu:
  • Kontrola profilu: Abychom našim náborovým pracovníkům pomohli identifikovat potenciální kandidáty, může být váš profil (pracovní zkušenosti, kvalifikace atd.) vyhodnocen a hodnocen pomocí přizpůsobeného modelu strojového učení.
  • Gamifikace: Můžete být vyzváni, abyste hráli sadu neurovědních her, které shromažďují objektivní údaje o chování, a vyhodnocují je pomocí Unilever uzpůsobených modelů strojového učení za účelem předpovědi vašeho potenciálu pro pracovní pozici, o kterou jste se ucházel porovnáním s referenční hodnotou.
  • Video pohovor: Můžete být pozváni na video pohovor, kde zodpovíte sadu předem definovaných otázek. Všechny video pohovory jsou hodnoceny člověkem. Žádná rozhodnutí nejsou přijímána strojem.
  • Osobní pohovor: Když jste pozváni na fyzický pohovor nebo video konferenci   (např. Skype), může tazatel položit relevantní otázky, aby posoudil vaši vhodnost pro danou pracovní pozici.
 • Komunikace: Chatbot můžeme použít k zodpovězení dotazů souvisejících s náborem, zasílání komunikace a plánování rozhovorů.
 • Statistický výzkum: Provádíme obecný statistický výzkum s využitím vašich údajů a údajů jiných kandidátů k analýze efektivity našeho výběrového procesu a používáme souhrnné informace k vytváření reportů. To může zahrnovat zpracování dat o aktivitě online návštěvníků. V případě, že od vás potřebujeme shromažďovat osobní údaje pro náš statistický výzkum, bude shromažďován váš výslovný souhlas.

Nenajímáme jednotlivce výhradně na základě automatizovaného zpracování. Pokud automatické zpracování podporuje náborový proces, budete informováni o příslušném právním základu a o tom, jak budou tyto nástroje použity na Vaši žádost. Budete mít právo požádat o lidský zásah, zpochybnit výsledek, který vyplynul z automatizovaného zpracování, a vyjádřit svůj názor tím, že se spojíte se místním personálním oddělením Unileveru nebo pomocí následujícího odkazu.

Vaše osobní údaje (bezprostředně související s uzavřením pracovní smlouvy a nezbytné pro danou pracovní pozici) budou při zpracování v České republice zpracovávány především na základě oprávněného zájmu společnosti Unilever získat vhodného uchazeče na příslušnou pracovní pozici

V případě, že od vás budeme potřebovat shromažďovat jakékoli další osobní údaje pro jiné účely, například pro statistický výzkum nebo pokud budeme potřebovat shromažďovat nějaké vaše citlivé údaje, budeme se požadovat na váš výslovný souhlas.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude považováno za nezbytné pro účel(y), pro které byly shromážděny (včetně požadavků platných zákonů nebo předpisů).

Pokud vaše žádost neuspěje, společnost Unilever může uchovávat a používat informace, které jste nám poskytli, po přiměřenou dobu k řešení jakékoli záležitosti, která může vzniknout v souvislosti s vaší žádostí, pro kontaktování vás ohledně jiných pracovních příležitostí a oprávněný obchodní zájem společnosti Unilever. Pokud osobní údaje již nejsou nezbytné nebo relevantní pro naše určené účely nebo pokud jste uvedli, že již nemáte zájem zůstat s námi v kontaktu, vaše osobní údaje bezpečně zlikvidujeme. Platná legislativa  se liší, takže byste měli požádat místní personální oddělení Unileveru o konkrétní dobu uchovávání, která se vztahuje na vaše údaje.                       

Vaše osobní údaje můžeme sdílet pro účely související s náborovým procesem s výhradou a v souladu s platnými zákony a požadavky s:

 • Další společnosti v rámci skupiny Unilever, včetně společností, které se mohou nacházet mimo vaši lokaci a/nebo EHP/Spojené království;
 • Autorizovaní zástupci třetích stran, poskytovatelé služeb a/nebo subdodavatelé společnosti Unilever, které jménem společnosti Unilever provádějí kontroly referencí a spolehlivosti; a
 • příslušné veřejné orgány, státní, regulační nebo daňové úřady, abychom splnili zákonnou povinnost.

Mezinárodní přenos údajů

Osobní údaje můžeme předávat mezinárodně. Pokud osobní údaje přeneseme do zahraničí, společnost Unilever zajistí, aby osobní údaje byly chráněny s obdobnou úrovní ochrany, jak to vyžaduje zákon v zemi původu a v souladu s platnými požadavky na lokalizaci nebo přenos údajů.

Pokud jste z  EHP/Spojeného království, mějte na paměti, že jako mezinárodní skupina společností předáváme osobní údaje mimo EHP/Spojené království.

Unilever zajistí ochranu stejným způsobem, jako kdyby byly používány v EHP. Použijeme jedno z následujících zabezpečení:

 • přenos do země mimo EHP/Spojené království, jejíž právní předpisy o ochraně soukromí zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů do země EHP/Spojeného království;
 • uzavření  smlouvy se třetí stranou ze země, která zaručuje stejnou míru ochrany  osobních údajů podle stejných norem jako EHP/Spojené království; nebo
 • předávání osobních údajů organizacím, které jsou součástí zvláštních dohod o přeshraničním předávání údajů s EHP/Spojeným královstvím; nebo
 • Předávání osobních údajů organizacím, které přijaly jiná vhodná ochranná opatření, jako jsou například závazná podniková pravidla, schválený kodex chování nebo schválený certifikační mechanismus.

Při zpracování vašich osobních údajů máte řadu práv týkajících se způsobu zpracování údajů. Tato práva můžete uplatnit kdykoli. Níže je uveden přehled těchto práv spolu s vysvětlením, co to pro vás znamená:

Máte právo:

 • být informováni o shromažďování a používání vašich osobních údajů. Máte právo obdržet jasné, transparentní a snadno srozumitelné informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje a jaká práva máte v této souvislosti. Proto vám tyto informace poskytujeme v rámci tohoto oznámení.
 • požádat o kopii osobních údajů, které o vás uchováváme;
 • požadovat, abychom aktualizovali osobní údaje, které o vás uchováváme, nebo ať opravíme takové osobní údaje, o kterých si myslíte, že jsou nesprávné nebo neúplné;
 • požadovat, abychom zlikvidovali osobní údaje, které o vás uchováváme, nebo omezili způsob, jakým tyto osobní údaje používáme;
 • požadovat, abychom omezili naše zpracování, nebo můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů
 • požadovat, abyste nebyli hodnoceni pouze na základě automatizovaného zpracování, včetně profilování, a aby vaše žádost byla podrobena lidskému zásahu, a vyjádřit váš názor na to, kde se používá automatizované zpracování;
 • odvolat váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů (v rozsahu, v jakém je takové zpracování založeno na souhlasu a kde souhlas je jediným přípustným základem pro zpracování);
 • podat stížnost na Úřadu na ochranu osobních údajů ve Vaší zemi

Výkon vašich práv

Chcete-li uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, použijte následující odkaz nebo se obrat´te na místní personální oddělení Unileveru.

Žádosti o aktuální pozici prosím podávejte pouze správnými prostředky (např. na kariérních stránkách Unileveru). Příjem vaší žádosti na správném kontaktním místě nám pomáhá zpracovat vaši žádost rychleji.

Pokud se nacházíte v EHP nebo ve Spojeném království, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese Unilever N.V., Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam Nizozemsko nebo e-mailem na adrese EuropeDPO@unilever.com .

Unilever global Chief Data Protection Officer (globálního ředitele pro ochranu osobních údajů společnosti Unilever ) lze kontaktovat na adrese Unilever PLC, 100 Victoria Embankments, London EC4Y 0DY United Kingdom nebo e-mailem: unilever.privacy@unilever.com. Chcete-li získat další informace o postupech společnosti Unilever v oblasti ochrany osobních údajů pro účely náboru v konkrétní zemi, obraťte se na místní personální oddělení.

ZMĚNY TOHOTO OZNÁMENÍ

Toto oznámení o ochraně osobních údajů může být v průběhu času změněno. Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 21. října 2021.