unilever Logo

Värbamise privaatsusteatis EMP/UK

Oleme Unileveris pühendunud üksikisikute isikuandmete kaitsmisele.

See privaatsusteatis („Teatis“) pakub teavet selle kohta, kuidas Unilever töötleb teie isikuandmeid värbamisprotsessi kontekstis. Näiteks kehtib see üksikisikute kohta, kes kandideerivad tööle või registreeruvad talendikogukonnas, osalevad värbamisüritusel, osalevad Unileveris hindamisel või muudes värbamisprotsessides (edaspidi „Taotlejad”).

Selle saidi eesmärk on anda teile lisateavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me töötleme, miks me teie isikuandmeid töötleme ja milliseid privaatsuspõhimõtteid järgime, samuti teavitada teid õigustest, mida saate oma isikuandmetega seoses kasutada.

Märkus: Unileveri privaatsuseeskirjade, teatiste ja protseduuride peamiste privaatsustingimuste kohta vaadake peamisi tingimusi

Kõiki Unileverile edastatud või Unileveri poolt kogutud isikuandmeid kontrollib Unilever. EMP-s või Ühendkuningriigis (“EMP/UK”) on teie vastutav andmetöötleja kohalik Unileveri ettevõte, mis konkreetse värbamisega või tegevusega tegeleb. Lisateabe saamiseks Unileveri privaatsustavade kohta värbamise eesmärgil konkreetses riigis võtke ühendust oma kohaliku personaliosakonnaga.

Otse Teilt kogutud isikuandmed

Osa värbamisprotsessist ja teie Unileveri ametikohale kandideerimise protsessist on koguda teie kohta Unileveri tööle kandideerimiseks vajalikke isikuandmeid (sh teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress, teie akadeemiline ja kutsekvalifikatsioon, kogemused jne.). Võite importida enda kohta teavet teistelt veebisaitidelt (näiteks LinkedInist).

Isikuandmete erikategooriad

Võite osana oma taotlusest esitada tundlikke isikuandmeid (lisateabe saamiseks vaadake meie põhitermineid ), mida sageli nimetatakse isikuandmete erikategooriateks (näiteks info teie rassi või etnilise päritolu, poliitiliste vaadete, usuliste veendumuste, ametiühingusse kuulumise, karistusregistrite, füüsilise või vaimse tervise, biomeetrilise teabe või seksuaalse sättumuse kohta). Kui esitate tundlikke isikuandmeid, teete seda vabatahtlikult ja nõustute, et sellist teavet võidakse kasutada käesolevas värbamise privaatsusteatises kirjeldatud viisil.

Töötleme neid isikuandmete erikategooriaid piiratud asjaoludel ja kooskõlas kohaldatava privaatsusseadusega. Sel juhul peab Kanidaat andma segesõnalise nõusoleju kõigi tundlike andmete töötlemiseks.

Kolmandatelt isikutelt kogutud isikuandmed

Samuti võime koguda isikuandmeid, mida kolmandad osapooled on edastanud soovituste, värbamisagentuuride, taustauuringu pakkujate jms kaudu. Isikuandmete edastamine Unilever kolmandate isikute poolt toimub Kandidaadi eelneval nõusolekul.

Värbamisprotsess

Võime kasutada teie kohta kogutud või hangitud isikuandmeid valiku-, hindamis- ja intervjuuprotsessiga seotud eesmärkidel:

 • Profiilihaldus: võime töödelda isikuandmeid teie profiili haldamiseks oma värbamissüsteemides, et saaksime pakkuda praeguseid ja tulevasi töövõimalusi, kohandades teile pakutavat sisu teie oskuste, huvide, asukoha jms põhjal.
 • Eelkontroll: kontrollime, kas saate lepingu seaduslikult sõlmida ja täita olulisi töökriteeriume, nt teil on asjakohane tööluba ja olete vastanud töökohapõhistele kontrolliküsimustele. See protsess võib olla automatiseeritud.
 • Profiili hindamine
 • Profiili ülevaatus: et aidata meie värbamispersonalil potentsiaalseid kandidaate tuvastada, võidakse teie profiili (töökogemus, kvalifikatsioon jne) hinnata ja järjestada kohandatud masinõppemudeli abil.
 • Mängulahendused: teid võidakse kutsuda mängima neuroteaduste mängude komplekti, mis koguvad objektiivseid käitumisandmeid ja hindavad neid Unileveri kohandatud masinõppemudelite abil, et ennustada teie potentsiaali kandideeritud rolli täitmiseks, võrreldes teid etaloniga.
 • Videointervjuu: teid võidakse kutsuda videointervjuule, et vastata eelnevalt määratletud küsimustele. Kõiki videointervjuusid hindab inimene. Ühtegi otsust ei tee masin. ·
 • Siiski ei põhine see profiili hindamise kõigis ülaltoodud etapppides ainult automatiseeritud töötlemisel, vaid hõlmab ka inimese sekkumist
 • Isiklik vestlus: kui teid kutsutakse füüsilisele või videokonverentsi vestlusele (nt Skype), võib intervjueerija esitada asjakohaseid küsimusi, et hinnata teie sobivust sellesse rolli.
 • Suhtlemine: võime kasutada vestlusrobotit värbamisega seotud päringutele vastamiseks, suhtluse saatmiseks ja intervjuude ajastamiseks.
 • Statistilised uuringud:  viime läbi üldstatistilisi uuringuid, kasutades teie ja teiste kandidaatide andmeid, et analüüsida oma valikuprotsessi tõhusust, ning kasutame aruannete koostamiseks koondatud teavet. See võib hõlmata veebikülastajate tegevuse seansiandmete töötlemist

Me ei palka eraisikuid ainult automatiseeritud töötlemise alusel. Kui automaatne töötlemine toetab värbamisprotsessi, teavitatakse teid sobivast õiguslikust alusest ja sellest, kuidas neid tööriistu teie taotlusele rakendatakse. Teil on õigus taotleda inimese sekkumist, vaidlustada automatiseeritud töötlemise tulemusel saadud tulemus ja väljendada oma seisukohta kohaliku personaliosakonnaga rääkides või külastades järgnevat linki.

Eestis töödeldavaid isikuandmeid töödeldakse peamiselt Unileveri õigustatud huvist lähtuvalt, et värvata antud töökohale kandidaat. Kui aga Unileveril on vaja koguda kandidaadilt mis tahes isikuandmeid muudel eesmärkidel, saab Unilever kandidaadilt selgesõnalise nõusoleku.

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kuni seda peetakse vajalikuks nende kogumise eesmärgil (sealhulgas kohaldatava seaduse või määrusega nõutaval eesmärgil).

Kui teie taotlus ebaõnnestub, võib Unilever säilitada ja kasutada meile edastatud teavet mõistliku aja jooksul, et lahendada mis tahes küsimusi, mis võivad tekkida seoses teie taotlusega, teiega ühenduse võtmiseks muude töövõimaluste osas ja Unileveri õiguspärastel ärieesmärkidel. Kui isikuandmed ei ole meie kindlaksmääratud eesmärkidel enam vajalikud või asjakohased või kui olete teatanud, et te ei ole enam huvitatud meiega ühenduse pidamisest, kõrvaldame teie isikuandmed turvaliselt. Kohaldatav seadus on erinev, seega peaksite küsima kohalikult personaliosakonnalt teie andmetele kehtivat konkreetset säilitamisperioodi. 

Võime teie isikuandmeid värbamisprotsessiga seotud eesmärkidel jagada järgmiste isikutega ja kooskõlas kehtivate seaduste ja nõuetega:

 • Muud Unileveri kontserni kuuluvad ettevõtted, sealhulgas need, mis võivad asuda väljaspool teie asukohta ja/või EMP-d/Ühendkuningriiki;
 • Unileveri volitatud kolmanda osapoole esindajad, teenusepakkujad ja/või alltöövõtjad ning volitatud kolmandad osapooled, kes viivad Unileveri nimel läbi võrdlus- ja taustakontrolli; ja
 • Pädevad riigiasutused, valitsus, reguleerivad või maksuametid, et täita juriidilist kohustust.

Rahvusvaheline andmeedastus

Me võime isikuandmeid rahvusvaheliselt edastada. Kui edastame isikuandmeid välismaale, tagab Unilever, et isikuandmed on kaitstud samasuguse kaitsetasemega, nagu on nõutud selle päritoluriigi seadustega, ning kooskõlas kehtivate lokaliseerimis- või andmeedastusnõuetega.   

Kui asute EMP-s/Ühendkuningriigis, pidage meeles, et rahvusvahelise ettevõtete grupina edastame isikuandmeid väljapoole EMP-d/Ühendkuningriiki. 

Unilever hoolitseb selle eest, et see oleks kaitstud samal viisil, nagu seda kasutataks EMP-s. Kasutame ühte järgmistest kaitsemeetmetest:

 • EMP/Ühendkuningriigi riiki ülekandmine väljaspool EMP-d/Ühendkuningriiki, mille eraelu puutumatust käsitlevad õigusaktid tagavad isikuandmete piisava kaitsetaseme;
 • lepingu sõlmimine riigist pärit kolmanda osapoolega, mis tähendab, et nad peavad kaitsma isikuandmeid samade standardite kohaselt kui EMP/UK; või
 • isikuandmete edastamine organisatsioonidele, mis on osaks EMP/Ühendkuningriigiga sõlmitud piiriülese andmeedastuse erilepingutest; või
 • isikuandmete edastamine organisatsioonidele, kes on võtnud kasutusele muud asjakohased kaitsemeetmed, nagu näiteks siduvad ettevõttereeglid, heakskiidetud käitumiskoodeks või kinnitatud sertifitseerimismehhanism.

Kui me töötleme teie isikuandmeid, on teil andmete töötlemisega seoses mitmeid õigusi. Saate neid õigusi igal ajal kasutada. Allpool on ülevaade nendest õigustest koos selgitusega, mida see teie jaoks tähendab.

Teil on õigus:

 • olla kursis teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega. Teil on õigus saada selget, läbipaistvat ja kergesti mõistetavat teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame ja millised õigused teil selles kontekstis on. Seetõttu esitame teile selle teabe osana käesolevast teatisest.
 • taotleda koopiat teie kohta säilitatavatest isikuandmetest;
 •  taotleda, et uuendaksime teie kohta meie käsutuses olevaid isikuandmeid või parandaksime selliseid isikuandmeid, mis teie arvates on ebaõiged või puudulikud;
 •  nõuda, et me kustutaksime teie kohta hoitavad isikuandmed või piiraksime viisi, kuidas me selliseid isikuandmeid kasutame;
 • nõuda, et me piiraksime oma töötlemist või võite esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele
 • nõuda, et teid ei hinnataks üksnes automatiseeritud töötlemise, sealhulgas profiilide koostamise alusel, ja et teie taotlus oleks inimese sekkumise all ning väljendaks oma seisukohta, kui kasutatakse automatiseeritud töötlemist;  
 •  nõuda teie isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmist (niivõrd, kuivõrd selline töötlemine põhineb nõusolekul ja nõusolek on töötlemiseks ainus lubatav alus); 
 • kaebuse esitamine teie riigi andmekaitseasutusele.

Oma õiguste kasutamine

Oma andmete privaatsusõiguste kasutamiseks pääsete juurde järgmisele lingile või võtke ühendust kohaliku personaliosakonnaga.

Palun esitage avaldused praegusele ametikohale ainult õigeid kanaleid kasutades (nt Unileveri karjäärisaitidel). Teie päringu saamine õigesse kontaktpunkti aitab meil teie taotlust kiiremini töödelda.

Kui asute  EMP-s või Ühendkuningriigis, saate oma andmekaitseametnikuga ühendust aadressil Unilever N.V., Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam, Holland, või e-posti teel aadressil EuropeDPO@unilever.com.

Unileveri määratud ülemaailmse andmekaitseametnikuga (CPO) saate ühendust aadressil Unilever PLC, 100 Victoria Embankments, London EC4Y 0DY Ühendkuningriik või e-posti teel: unilever.privacy@unilever.com. Lisateabe saamiseks Unileveri privaatsustavade kohta Värbamise eesmärgil konkreetses riigis võtke ühendust kohaliku personaliosakonnaga.

SELLE TEATISE MUUDATUSED

See privaatsusteade võib aja jooksul muutuda. Käesolevat privaatsusteatist värskendati viimati 2021. aasta oktoobris (Xxxx)