unilever Logo

Personāla atlases privātuma paziņojums EEZ/AK

Uzņēmumā Unilever vienmēr apņemamies aizsargāt fizisku personu personas datus.

Šajā Privātuma politikas paziņojumā (“Paziņojums”) sniedzam informāciju par veidu un pieeju, kā Unilever apstrādā jūsu personas datus darbā pieņemšanas nolūkā. Piemēram, tas attiecas uz personām, kuras piesakās darbam vai reģistrējas talantu kopienā, apmeklē personāla atlases pasākumus, kā arī uz personām, kas tiek izvērtētas darbam Unilever, vai piedalās citos darbā pieņemšanas procesos (“Pieteikuma iesniedzēji”).

Šīs vietnes mērķis ir sniegt jums detalizētu informāciju par to, kādi personas dati tiek apstrādāti, kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus un kādi privātuma principi tiek ievēroti. Šeit arī informēsim jūs par jūsu tiesībām saistībā ar personas datiem.  

Piezīme: galvenos Unilever Privātuma politikas noteikumus, paziņojumus un procedūras skatiet sadaļā "galvenie noteikumi". 

Jebkurus personas datus, kas tiek sniegti vai apkopoti Unilever, kontrolē Unilever. EEZ vai Apvienotajā Karalistē (“EEZ/AK”) jūsu datu pārzinis būs vietējais Unilever uzņēmums, kas veic personāla atlasi. Lai uzzinātu vairāk par Unilever privātuma politiku darbā pieņemšanas nolūkos noteiktā valstī, lūdzu, sazinieties ar savu vietējo personāla nodaļu.

Personas dati, kurus jūs labprātīgi sniedzat

Personāla atlases procesā, kad sniedzat pieteikumu darbam uzņēmumā Unilever, mēs apkoposim jūsu personas datus, lai virzītu jūsu pieteikumu darbam Unilever (tostarp jūsu vārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, adresi, jūsu akadēmisko un profesionālo kvalifikāciju un pieredzi utt.). Varat izvēlēties importēt informāciju par sevi no citām vietnēm (piemēram, no LinkedIn).

Īpašas personas datu kategorijas

iespējams, ka savā pieteikumā sniegsiet sensitīvus personas datus (lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet mūsu pamata noteikumus), ko bieži dēvē par īpašām personas datu kategorijām (piemēram, informāciju par jūsu rasi vai etnisko izcelsmi, politiskajiem uzskatiem, reliģisko piederību, dalību arodbiedrībā, sodāmības reģistra informāciju, par fizisko vai garīgo veselību, biometrisko informāciju vai seksuālo orientāciju). Ja sniedzat sensitīvus personas datus, tas ir jādara brīvprātīgi ar piekrišanu, ka šāda informācija var tikt izmantota, kā aprakstīts šajā Paziņojumā par personāla atlases konfidencialitāti.

Mēs apstrādājam šīs īpašās personas datu kategorijas ierobežotā veidā un saskaņā ar piemērojamo privātuma likumdošanu. Šādā gadījumā Kandidātam būs nepārprotama piekrišana visu sensitīvo datu apstrādei.

Personas dati, kas tiek savākti no trešajām personām

Ir iespējams, ka mēs ievāksim papildu personas datus, ko sniedz trešās puses, izmantojot ieteikumus, personāla atlases aģentūras, fona pārbaudes pakalpojumu sniedzējus utt.

Personāla atlases process

Personas dati, ko mēs apkopojam vai iegūstam par jums, var tikt izmantoti mērķiem, kas ir saistīti ar atlases, novērtēšanas un intervijas procesu:

 • Profila pārvaldība: personas dati var tikt apstrādāti, lai pārvaldītu jūsu profilu mūsu personāla atlases sistēmās, lai varētu nodrošināt pašreizējās un nākotnes darba iespējas, pielāgojot jums piedāvāto saturu, pamatojoties uz jūsu prasmēm, interesēm, atrašanās vietu utt.
 • Iepriekšēja pārbaude: tiek pārbaudīts vai jūs esat tiesīgs likumīgi noslēgt līgumu un vai atbilstat galvenajiem darba kritērijiem, piemēram, jums ir attiecīga darba atļauja un spējat atbildēt uz specifiskiem darba pārbaudes jautājumiem. Šis process var būt automatizēts.
 • Profila novērtēšana
 • Profila pārskatīšana: lai palīdzētu personāla atlases personālam atlasīt potenciālos kandidātus, jūsu profils (darba pieredze, kvalifikācija utt.) var tikt izvērtēts un iekļauts sarakstā, izmantojot pielāgotu mašīnmācīšanās modeli.
 • Spēļošana: jūs var uzaicināt spēlēt neirozinātnes spēli, kurā tiek apkopoti un izvērtēti objektīvi uzvedības dati, izmantojot Unilever pielāgotos mašīnmācīšanās modeļus, lai izpētītu jūsu potenciālu amatam, kuram esat pieteicies, salīdzinot jūs ar etalonu.
 • Video intervija: mēs varam jūs uzaicināt uz video interviju, lai atbildētu uz iepriekš noteiktiem jautājumiem. Visas video intervijas izvērtē cilvēks. Mašīna nepieņem nekādus lēmumus.
 • Tomēr katrā no iepriekš minētajām profila novērtējuma posmiem tas nebūs balstīts tikai uz automatizētu apstrādi, bet arī ietvers cilvēka iejaukšanos
 • Personiskā intervija: kad esat uzaicināts uz fizisku vai videokonferences interviju (piemēram, Skype), intervētājs uzdod atbilstošus jautājumus, lai novērtētu jūsu piemērotību amatam.  
 • Saziņa: lai atbildētu uz jautājumiem, kas saistīti ar personāla atlasi, nosūtītu paziņojumus un ieplānotu intervijas, var tikt izmantots tērzēšanas robots.
 • Statistikas izpēte: lai analizētu mūsu atlases procesa efektivitāti, tiek veikti vispārīgie statistiskie pētījumi, izmantojot jūsu un citu kandidātu datus, un mēs izmantojam apkopotu informāciju, lai izveidotu pārskatus. Var tikt izmantota sesijas datu apstrāde par tiešsaistes apmeklētāju darbībām

Mēs nepieņemam darbā personas, pamatojoties tikai uz automatizētu apstrādi. Ja automātiskā apstrāde atbalsta darbā pieņemšanas procesu, jūs tiksiet informēts par atbilstošo juridisko pamatojumu un to, kā šie rīki tiks piemēroti apstrādājot jūsu pieteikumu. Jums būs tiesības pieprasīt cilvēka līdzdalību, apstrīdēt rezultātu, ko ieguva automatizētas apstrādes rezultātā un izteikt savu viedokli sarunā ar vietējo personāla nodaļas pārstāvi vai ar šīs saites palīdzību.

Mēs saglabāsim jūsu personas datus tik ilgi, cik tas tiks uzskatīts par nepieciešamu mērķim(-iem), kādam(-iem) tie tika ievākti (tostarp, kā to prasa piemērojamie tiesību akti vai noteikumi).

Ja pieteikuma rezultātā jūs neieguvāt amatu, Unilever patur tiesības saglabāt un izmantot jūsu sniegto informāciju saprātīgu laika posmu, lai risinātu jebkuru jautājumu, kas var rasties saistībā ar jūsu pieteikumu, lai sazinātos ar jums par citām nodarbinātības iespējām un Unilever likumīgiem uzņēmējdarbības mērķiem. Ja mūsu noteiktajiem mērķiem personas dati vairs nav nepieciešami vai būtiski, vai ja esat norādījis, ka vairs nevēlaties sazināties ar mums, mēs drošā veidā iznīcināsim jūsu personas datus. Piemērojamie tiesību akti atšķiras, tāpēc jums ir jājautā vietējam personāla departamentam par konkrēto saglabāšanas periodu, kas attiecas uz jūsu datiem.

Latvijā apstrādātie personas dati tiks apstrādāti galvenokārt, pamatojoties uz Unilever leģitīmajām interesēm, lai pieņemtu darbā Kandidātu konkrētajam amatam. Tomēr gadījumā, ja Unilever ir jāievāc jebkādi personas dati no Kandidāta citiem mērķiem, Unilever saņems nepārprotamu Kandidāta piekrišanu.

Mēs paturam tiesības koplietot jūsu personas datus ar zemāk norādītiem nodibinājumiem nolūkos, kas ir saistīti ar darbā pieņemšanas procesu, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un prasībām:

 • Ar citiem uzņēmumiem Unilever grupā, tostarp tiem, kas var atrasties ārpus jūsu atrašanās vietas un/vai EEZ/AK;
 • Ar Unilever pilnvarotiem trešo pušu aģentiem, pakalpojumu sniedzējiem un/vai apakšuzņēmējiem un pilnvarotām trešajām pusēm, kas veic atsauces un iepriekšējās pārbaudes Unilever vārdā; un
 • Ar kompetentām valsts iestādēm, valdību, regulatīvām vai fiskālām aģentūrām, lai izpildītu juridiskas prasības.

Starptautiskā datu pārsūtīšana

Mēs paturam tiesības veikt starptautisku personas datu pārsūtīšanu. Ja mēs pārsūtām personas datus uz ārvalstīm, Unilever nodrošinās, ka personas dati tiek aizsargāti ar tādu pašu aizsardzības līmeni, kāds ir noteikts tās izcelsmes valsts tiesību aktos, ievērojot visas piemērojamās lokalizācijas vai datu pārsūtīšanas prasības.

Ja atrodaties EEZ/AK, lūdzu, ņemiet vērā, ka esam starptautiska uzņēmumu grupa, tādēļ pārsūtām personas datus ārpus EEZ/AK.

Unilever nodrošinās, ka personas dati, kas tiek pārsūtīti, tiek aizsargāti tāpat kā tad, ja tie tiktu izmantoti EEZ. Mēs izmantosim vienu no šiem aizsardzības līdzekļiem:

 • Tiks nodrošināta pārsūtīšana uz valsti ārpus EEZ/AK, kuras privātuma tiesību akti nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni uz EEZ/AK valsti;
 • Tiks noslēgts līgums ar trešo pusi no valsts, kas nozīmē, ka tai ir jāaizsargā personas dati saskaņā ar tādiem pašiem standartiem kā EEZ/AK; vai
 • Personas dati tiks pārsūtīti organizācijām, ar kurām ir noslēgti īpašie līgumi par pārrobežu datu pārsūtīšanu ar EEZ/AK; vai
 • Personas dati tiks pārsūtīti organizācijām, kuras ievēro citus atbilstošus aizsardzības pasākumus, piemēram, saistošus korporatīvos noteikumus, apstiprinātu rīcības kodeksu vai apstiprinātu sertifikācijas mehānismu.

Kad apstrādājam jūsu personas datus, jums ir tiesības attiecībā uz datu apstrādi. Šīs tiesības varat izmantot jebkurā laikā. Tālāk ir sniegts šo tiesību pārskats, kā arī paskaidrojums par to, ko tās nozīmē.

Jums ir tiesības:

 • būt informētam par jūsu personas datu ievākšanu un izmantošanu. Jums ir tiesības saņemt skaidru, pārskatāmu un viegli saprotamu informāciju par to, kā mēs izmantojam jūsu personas datus un kādas tiesības jums ir šajā sakarā. Jūs saņemat šo informāciju kā daļu no šī paziņojuma.
 • Jūs esat tiesīgs pieprasīt mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu kopiju;
 • Jūs esat tiesīgs pieprasīt, lai mēs atjauninātu mūsu rīcībā esošos jūsu personas datus vai labotu tādus personas datus, kas, jūsuprāt, ir nepareizi vai nepilnīgi;
 • Jūs esat tiesīgs pieprasīt, lai mēs dzēstu mūsu rīcībā esošos jūsu personas datus vai ierobežotu veidu, kādā mēs izmantojam šādus personas datus;
 • Jūs esat tiesīgs pieprasīt, lai mēs ierobežotu mūsu apstrādi, vai arī jūs varat iebilst pret mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi
 • Jūs esat tiesīgs pieprasīt, lai jūs netiktu izvērtēts, pamatojoties tikai uz automatizētu apstrādi, tostarp profilēšanu, un lai jūsu pieteikumu izvērtētu cilvēks, un izteiktu savu viedokli, ja tiek izmantota automatizēta apstrāde;
 • Jūs esat tiesīgs pieprasīt atsaukt jūsu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei (ciktāl šādas apstrādes pamatā ir piekrišana un, ja piekrišana ir vienīgais pieļaujamais apstrādes pamats);
 • Jūs esat tiesīgs sūdzēties datu aizsardzības iestādei jūsu valstī. 

Jūsu tiesību izmantošana

Lai izmantotu savas datu privātuma tiesības varat piekļūt tālāk norādītajai saitei vai sazinieties ar vietējo personāla nodaļu.

Lūdzu, iesniedziet pieteikumus amatam tikai, izmantojot atbilstošus kanālus (piemēram, Unilever karjeras vietnēs). Ja jūsu pieprasījums tiek saņemts pareizajā kontaktpunktā, tas palīdz mums ātrāk apstrādāt jūsu pieprasījumu.

 

Ja atrodaties EEZ vai Apvienotajā Karalistē, ar savu datu aizsardzības inspektoru varat sazināties Unilever NV, Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam, Nīderlande vai pa e-pastu: EuropeDPO@unilever.com.

Ar Unilever izvirzīto globālo galveno datu aizsardzības speciālistu (“CPO”) varat sazināties: Unilever PLC, 100 Victoria Embankments, London EC4Y 0DY Apvienotā Karaliste, vai pa e-pastu:unilever.privacy@unilever.com.Lai uzzinātu vairāk par Unilever privātuma politiku darbā pieņemšanas nolūkos noteiktā valstī, lūdzu, sazinieties ar savu vietējo personāla nodaļu.

IZMAIŅAS ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ

Šis Privātuma paziņojums var tikt mainīts. Šis Privātuma paziņojums pēdējo reizi tika atjaunināts 2021. gada oktobrī (Xxxx).