unilever Logo

Įdarbinimo Privatumo pranešimas EEE / JK

Mes, t. y. „Unilever“, esame įsipareigoję apsaugoti asmenų asmens duomenis.

Šiame Privatumo pranešime („Pranešimas“) pateikiama informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą įdarbinimo proceso kontekste. Pavyzdžiui, jis taikomas asmenims, kurie kreipiasi dėl darbo arba užsiregistruoja talentų bendruomenėje, dalyvauja įdarbinimo renginyje, „Unilever“ vykdomame vertinimo procese arba kituose įdarbinimo procesuose („Kandidatai“).

Šios svetainės tikslas – suteikti jums papildomos informacijos apie tai, kokius asmens duomenis tvarkome, kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis ir kokių privatumo principų laikomės, taip pat informuoti jus apie teises, kuriomis galite pasinaudoti savo asmens duomenų atžvilgiu.  

Pastaba: pagrindines „Unilever“ privatumo politikose, pranešimuose ir procedūrose naudojamas Privatumo sąvokas rasite puslapyje pagrindinės sąvokos 

Visus „Unilever“ pateiktus ar jos surinktus asmens duomenis valdo „Unilever“. EEE arba JK („EEE / JK“) teritorijoje jūsų duomenų valdytojas yra vietinė „Unilever“ įmonė, vykdanti veiklą ar įdarbinimo procedūras. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Unilever“ privatumo praktiką įdarbinimo proceso atžvilgiu konkrečioje šalyje, susisiekite su savo vietiniu žmogiškųjų išteklių departamentu.

Asmens duomenys renkami tiesiogiai iš jūsų

Vykdydami įdarbinimo procesą ir gavę jūsų paraišką dėl darbo „Unilever“, mes rinksime jūsų asmens duomenis, kad galėtume apdoroti jūsų paraišką dėl darbo „Unilever“ (įskaitant jūsų vardą, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, akademinę ir profesinę kvalifikaciją bei patirtį ir pan.). Galite pasirinkti importuoti informaciją apie save iš kitų svetainių (pvz., iš „LinkedIn“).

Specialiosios asmens duomenų kategorijos

Kaip paraiškos dalį, galite pateikti jautrius asmens duomenis (daugiau informacijos rasite puslapyje pagrindinės sąvokos ), dažnai vadinamus specialiųjų kategorijų asmens duomenimis (pvz., informaciją, susijusią su jūsų rase ar etnine kilme, politinėmis nuomonėmis, religiniais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, teistumu, fizine ar psichine sveikata, biometrine informacija ar seksualine orientacija.) Jei pateikiate jautrius asmens duomenis, tai darote savanoriškai ir sutinkate, kad tokia informacija gali būti naudojama kaip aprašyta šiame įdarbinimo Privatumo pranešime.

Mes tvarkome šių specialiųjų kategorijų asmens duomenis ribotomis aplinkybėmis ir pagal galiojančius privatumo teisės aktus. Tokiu atveju Kandidatas turės aiškiai sutikti, kad būtų tvarkomi visi jautrūs duomenys.

Iš trečiųjų šalių surinkti asmens duomenys

Mes taip pat galime rinkti trečiųjų šalių pateiktus asmens duomenis per rekomendacijas, įdarbinimo agentūras, biografijos faktų patikros paslaugų teikėjus ir kt.

Įdarbinimo procesas

Surinktus arba gautus asmens duomenis mes galime naudoti atrankos, vertinimo ir pokalbių procesų tikslais:

 • Profilio valdymas: Mes galime tvarkyti asmens duomenis valdydami jūsų profilį mūsų įdarbinimo sistemose, kad galėtume suteikti dabartines ir būsimas darbo galimybes, pritaikydami jums teikiamą turinį atsižvelgiant į jūsų įgūdžius, interesus, vietą ir kt.
 • Išankstinis patikrinimas: Mes patikriname, ar galite teisėtai sudaryti sutartį bei ar atitinkate esminius darbo kriterijus, pvz., turite atitinkamą leidimą dirbti ir atsakėte į konkrečiai pozicijai pritaikytus atrankos klausimus. Šis procesas gali būti automatizuotas.
 • Profilio vertinimas
 • Profilio peržiūra: Siekiant padėti mūsų įdarbinimo darbuotojams atrinkti potencialius kandidatus, jūsų profilis (darbo patirtis, kvalifikacija ir kt.) gali būti vertinamas ir reitinguojamas naudojant individualų mašininio mokymosi modelį.
 • Sužaidybinimas: Galite būti pakviesti žaisti įvairius neurologinius žaidimus, kurių metu, panaudojant „Unilever“ suasmenintus mašininio mokymosi modelius, bus renkami ir apdorojami objektyvūs elgesio duomenys, siekiant nuspėti jūsų potencialą pozicijoje, į kurią kandidatuojate, lyginant su etalonu.
 •  Vaizdo pokalbis: Galite būti pakviesti į vaizdo pokalbį atsakyti į iš anksto apibrėžtus klausimus. Visus vaizdo pokalbius vertina žmonės. Mašinos nepriima jokių sprendimų.
 • Tačiau kiekviename iš pirmiau minėtų profilio vertinimo etapų tai bus pagrįsta ne tik automatizuotu apdorojimu, bet ir žmogaus įsikišimu.
 •  Asmeninis pokalbis: Kai esate pakviesti į fizinį ar vaizdo konferencijų pokalbį (pvz., naudojant „Skype“), pokalbį vykdantis asmuo gali užduoti atitinkamus klausimus, kad įvertintų jūsų tinkamumą vaidmeniui.  
 • Bendravimas: Mes galime naudoti pokalbių robotą atsakyti į su įdarbinimu susijusias užklausas, pranešimų siuntimui bei pokalbių planavimui.
 • Statistiniai tyrimai: Mes atliekame bendruosius statistinius tyrimus naudodami jūsų bei kitų kandidatų duomenis, kad galėtume analizuoti mūsų atrankos proceso efektyvumą, taip pat naudojame suvestinę informaciją ataskaitų kūrimui. Tai gali apimti lankytojo veiklos internete duomenų tvarkymą.

Mes nesamdome asmenų remiantis vien tik automatizuotai tvarkomais duomenimis. Kai įdarbinimo proceso metu naudojamas automatizuotas duomenų tvarkymas, jums bus pranešta apie tinkamą teisinį pagrindą ir tai, kaip šios priemonės bus taikomos tvarkant jūsų paraišką. Jūs turėsite teisę prašyti žmogaus įsikišimo, užginčyti rezultatus, atsiradusius dėl automatizuoto tvarkymo, ir išreikšti savo požiūrį susisiekę su savo vietiniu žmogiškųjų išteklių departamentu arba atsidarę šią nuorodą.

Lietuvoje tvarkomi asmens duomenys daugiausia bus tvarkomi siekiant įvykdyti Unilever prisiimtą teisinę prievolę (Darbo kodekse nurodyti duomenys, įskaitant identifikavimo duomenis, sutarties duomenis) arba Unilever teisėto intereso pagrindu, siekiant įdarbinti Kandidatą į darbą.

suteikta darbo vieta. Tačiau tuo atveju, jei Unilever turi rinkti bet kokius Kandidato asmens duomenis kitais tikslais, Unilever gaus aiškų Kandidato sutikimą.

Mes saugosime jūsų asmens duomenis tol, kol jie bus laikomi būtinais tam tikslui (-ams), kuriam (-iems) jie buvo surinkti (įskaitant ir atvejus, kai to reikalaujama vadovaujantis galiojančiais įstatymais ar taisyklėmis).

Jei jūsų kandidatavimas nebuvo sėkmingas, „Unilever“ gali saugoti ir naudoti mums pateiktą informaciją pagrįstą laikotarpį, kad galėtų spręsti bet kokius su jūsų kandidatavimu susijusius klausimus, susisiekti su jumis dėl kitų įdarbinimo galimybių bei teisėtais „Unilever“ verslo tikslais. Jeigu asmens duomenys nebereikalingi ar nebėra svarbūs mūsų nustatytiems tikslams arba jeigu nurodėte, kad nebenorite palaikyti su mumis ryšio, mes saugiai sunaikinsime jūsų asmens duomenis. Taikytina teisė skiriasi, todėl turėtumėte paprašyti savo vietinio žmogiškųjų išteklių departamento nurodyti konkretų  jūsų asmens duomenims taikomą saugojimo laikotarpį. 

Mes galime pasidalinti jūsų asmens duomenimis tikslais, susijusiais su įdarbinimo procesu, atsižvelgiant į taikytiną teisę ir reikalavimus:

 • Su kitomis „Unilever“ grupės įmonėmis, įskaitant tas, kurios gali būti už jūsų vietos ir (arba) EEE / JK ribų;
 • „Unilever“ įgaliotaisiais trečiųjų šalių atstovais, paslaugų teikėjais ir (arba) subrangovais ir įgaliotomis trečiosiomis šalimis, kurie „Unilever“ vardu atlieka rekomendacijų ir biografijos faktų patikrinimą; ir
 • Kompetentingomis valdžios institucijomis, vyriausybinėmis, reguliavimo ar fiskalinėmis agentūromis, siekiant įvykdyti teisinius įsipareigojimus.

Tarptautiniai duomenų perdavimai

Mes galime perduoti asmens duomenis tarptautiniu mastu. Jei asmens duomenis perduosime į užsienį, „Unilever“ pasirūpins, kad asmens duomenys būtų apsaugoti panašiu apsaugos lygiu, kaip reikalaujama pagal įstatymus jų kilmės šalyje ir laikantis bet kokių taikomų lokalizavimo ar duomenų perdavimo reikalavimų.

Jei esate EEE / JK, atkreipkite dėmesį, kad mes, kaip tarptautinė įmonių grupė, perduodame asmens duomenis už EEE / JK ribų.

„Unilever“ užtikrins, kad jie būtų apsaugoti taip pat, kaip ir tuo atveju, jei jie būtų naudojami EEE. Mes naudosime vieną iš šių apsaugos priemonių: 

 • Perdavimas ne EEE / JK šaliai, kurios privatumo teisės aktai užtikrina tinkamą  EEE / JK šalies asmens duomenų apsaugos lygį;
 • Sutarties su toje šalyje esančia trečiąja šalimi sudarymas – tai reiškia, kad ji turės apsaugoti asmens duomenis vadovaujantis tokiais pat standartais kaip EEE / JK; arba
 • Asmens duomenų perdavimas organizacijoms, kurios yra konkrečių susitarimų dėl tarpvalstybinio duomenų perdavimo su EEE / JK dalis; arba
 • Asmens duomenų perdavimas organizacijoms, naudojančioms kitas tinkamas apsaugos priemones, pvz., privalomas įmonių taisykles, patvirtintą elgesio kodeksą arba patvirtintą sertifikavimo mechanizmą.

Kai tvarkome jūsų asmens duomenis, turite įvairių teisių, susijusių su duomenų tvarkymu. Jūs galite pasinaudoti šiomis teisėmis bet kuriuo metu. Toliau pateikiama šių teisių apžvalga kartu su paaiškinimu, ką tai reiškia jums.

Jūs turite teisę:

 • būti informuoti apie jūsų asmens duomenų rinkimą ir naudojimą, turite teisę gauti aiškią, skaidrią ir lengvai suprantamą informaciją apie tai, kaip mes naudojame jūsų asmens duomenis ir kokias teises turite šiame kontekste. Todėl mes pateikiame jums šią informaciją kaip šio pranešimo dalį.
 • prašyti mūsų turimų jūsų asmens duomenų kopijos;
 • prašyti, kad mes atnaujintume mūsų turimus jūsų asmens duomenis arba ištaisytume tokius asmens duomenis, kurie, jūsų manymu, yra neteisingi arba neišsamūs;
 • prašyti, kad mes ištrintume mūsų turimus jūsų asmens duomenis, arba apriboti būdus, kuriais mes naudojame tokius asmens duomenis;
 • prašyti, kad mes apribotume tvarkymą arba prieštarauti savo asmens duomenų tvarkymui;
 • prašyti, kad nebūtumėte vertinami remiantis vien tik automatizuotu tvarkymu, įskaitant profiliavimą, ir kad jūsų paraiškai būtų taikomas žmogaus įsikišimas, bei išreikšti savo požiūrį kai naudojamas automatizuotas duomenų tvarkymas;
 • prašyti atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis (tiek, kiek toks tvarkymas yra pagrįstas sutikimu ir sutikimas yra vienintelis leistinas tvarkymo pagrindas);
 • skųstis savo šalies duomenų apsaugos institucijai. 

Pasinaudojimas savo teisėmis

Norėdami pasinaudoti savo duomenų privatumo teisėmis galite spustelėti šią nuorodą arba susisiekti su savo vietiniu žmogiškųjų išteklių departamentu.

Prašome pateikti paraiškas dėl dabartinės pozicijos tik naudojant tinkamus kanalus (pvz., „Unilever“ karjeros svetainėse). Gavę jūsų paraišką per tinkamą kontaktinį tašką galėsime greičiau ją apdoroti.

Jei esate EEE arba Jungtinėje Karalystėje, su duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti adresu „Unilever N. V.“, Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam, Nyderlandai, arba el. paštu: EuropeDPO@unilever.com. Su „Unilever“ nominuotuoju pasauliniu vyriausiuoju duomenų apsaugos pareigūnu („CPO“) galite susisiekti adresu „Unilever PLC“, 100 Victoria, London EC4Y 0DY, Jungtinė Karalystė, arba el paštu: unilever.privacy@unilever.com.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Unilever“ privatumo praktiką įdarbinimo tikslais konkrečioje šalyje, susisiekite su savo vietiniu žmogiškųjų išteklių departamentu.

ŠIO PRANEŠIMO PAKEITIMAI

Laikui bėgant, šis Privatumo pranešimas gali būti pakeistas. Šis Privatumo pranešimas paskutinį kartą buvo atnaujintas 2021 m. spalio mėn. (Xxxx) d.