unilever Logo

Integritetsmeddelande EEA/UK gällande rekrytering

På Unilever har vi åtagit oss att skydda personuppgifter om enskilda personer.

Detta integritetsmeddelande (”Meddelande”) är avsett att ge information om Unilever som behandlar dina personuppgifter i samband med en rekryteringsprocess. Detta gäller exempelvis personer som ansöker om att arbeta för eller registrera sig i en talanggemenskap, deltar i ett rekryteringsevenemang, som omfattas av en utvärdering med Unilever eller deltar i andra rekryteringsprocesser ("Sökande").

Syftet med denna webbplats är att ge dig ytterligare information om vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka dataskyddsprinciper vi följer, samt att informera dig om de rättigheter du kan utöva i förhållande till dina personuppgifter.

Obs! För de viktigaste dataskyddsbegreppen i Unilevers integritetspolicyer, integritetsmeddelanden och övriga processer, vänligen läs våra viktiga begrepp.

Alla personuppgifter som tillhandahålls eller samlas in av Unilever kontrolleras av Unilever. I EES eller Storbritannien (”EEA/Storbritannien”) utgörs personuppgiftsansvarig av det lokala Unilever-företag som genomför rekryteringen eller verksamheten. Om du vill ta del av mer information om vilka dataskyddsåtgärder Unilever tillämpar i samband med rekryteringsändamål i ett specifikt land, kontakta din lokala HR -avdelning.

Personuppgifter som samlats in direkt från dig

Som en del av en rekryteringsprocess och din ansökan om en tjänst hos Unilever samlar vi in personuppgifter om dig för att kunna behandla din ansökan om anställning hos Unilever (inklusive ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din adress, dina akademiska och yrkesmässiga kvalifikationer och erfarenheter o.s.v.). Du kan välja att överföra information om dig själv från andra webbplatser (till exempel från LinkedIn).

Särskilda kategorier av personuppgifter

Som en del av din ansökan kan du lämna känsliga personuppgifter (för mer information, läs våra viktiga begrepp, vilka ofta utgörs av särskilda kategorier av personuppgifter (till exempel information om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa övertygelser, fackligt medlemskap, brottsregister, fysisk eller psykisk hälsa, biometrisk information eller sexuell läggning). Om du lämnar känsliga personuppgifter gör du det frivilligt och godkänner att sådan information kan användas i enlighet med detta integritetsmeddelande för rekrytering.

Vi behandlar dessa särskilda kategorier av personuppgifter under begränsade omständigheter och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Personuppgifter som samlats in från tredje part

Vi kan också samla in personuppgifter som tillhandahålls av tredje part via remisser, rekryteringsbyråer, bakgrundskontroller genomförda av leverantörer etc.

Rekryteringsprocess

Vi använder de personuppgifter som vi samlar in eller erhåller om dig för ändamål relaterade till urval, utvärdering och intervjuprocess:

 • Hantering av din profil: Vi kan behandla personuppgifter för att hantera din profil i våra rekryteringssystem så att vi kan erbjuda dig tjänster i dag och i framtiden och skräddarsy innehållet vi tillhandahåller dig utifrån dina förmågor, intressen, ort etc.
 • Förhandsgranskning: Vi kontrollerar att du utifrån ett juridiskt perspektiv kan ingå ett kontrakt och uppfyller de grundläggande jobbkriterierna, t.ex. att du har de arbetstillstånd som krävs och har svarat på jobbspecifika screeningfrågor. Denna process kan automatiseras.
 • Utvärdering av din profil
 • Genomgång av profil: För att hjälpa vår rekryteringspersonal att identifiera potentiella kandidater kan din profil (arbetslivserfarenhet, kvalifikationer etc.) utvärderas och rankas med hjälp av en anpassad maskininlärningsmodell.
 • Gamification: Du kan bli inbjuden att spela ett antal olika neurovetenskapsspel som samlar in objektiva uppgifter om beteenden samt utvärderar dem med hjälp av Unilevers anpassade maskininlärningsmodeller. Syftet med detta är att utvärdera din potential för den roll du har sökt genom att jämföra dig med ett referensvärde.
 • Videointervju: Du kan bli inbjuden till en videointervju för att svara på ett antal fördefinierade frågor. Alla videointervjuer utvärderas av en fysisk person. Inga beslut fattas av en maskin.
 • Personlig intervju: Om du blir inbjuden till en fysisk intervju eller en videointervju (t.ex. via Skype) ställer intervjuaren relevanta frågor för att bedöma din lämplighet för rollen.

Kommunikation: Vi kan använda en chatbot för att svara på rekryteringsrelaterade frågor, skicka meddelanden och schemalägga intervjuer.

Statistisk forskning: Vi utför allmän statistisk forskning med hjälp av dina uppgifter samt uppgifter från andra kandidater för att analysera effektiviteten i vår urvalsprocess och vi använder aggregerad information för att skapa rapporter. Detta kan innefatta behandling av sessionsdata om onlinebesök.

Vi anställer inte individer enbart utifrån automatisk behandling. Om automatisk behandling stöder rekryteringsprocessen kommer du att informeras om lämplig rättslig grund och hur dessa verktyg kommer att tillämpas på din ansökan. Du har rätt att begära att en fysisk person medverkar, att bestrida ett resultat som härrör från automatisk behandling och uttrycka din åsikt genom att tala med din lokala HR-avdelning eller genom att besöka följande länk.    

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det anses nödvändigt för det eller de ändamål för vilka de samlades in (inklusive enligt gällande lag eller förordning).

Om din ansökan inte resulterar i någon tjänst kan Unilever behålla och använda informationen du uppgav till oss under en rimlig period för att kunna hantera alla frågor som kan uppstå i samband med din ansökan, för att kontakta dig angående andra jobbmöjligheter samt för Unilevers legitima affärsändamål.

Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga eller relevanta för våra identifierade ändamål eller om du har angett att du inte längre är intresserad av att hålla kontakten med oss raderar vi dina personuppgifter på ett säkert sätt. Eftersom den tillämpliga lagen varierar bör du fråga din lokala HR-avdelning om den specifika lagringstid som gäller för dina uppgifter.

Vi kan dela dina personuppgifter för ändamål relaterade till rekryteringsprocessen i enlighet med tillämplig lag och krav:

 • Med andra enheter inom Unilever-koncernen, inklusive de som finns på andra orter  och/eller inom EES/Storbritannien;
 • Med auktoriserade tredjepartsagenter, tjänsteleverantörer och/eller underleverantörer till Unilever och auktoriserade tredje parter som utför referens- och bakgrundskontroller på Unilevers vägnar; och
 • Med behöriga offentliga myndigheter, regering, tillsynsmyndigheter eller finansiella institutioner, för att fullgöra en juridisk skyldighet.

Internationella dataöverföringar

Vi kan överföra personuppgifter internationellt. Om vi ​​överför personuppgifter till andra länder ser Unilever till att personuppgifterna är skyddade med en likvärdig skyddsnivå som krävs enligt lag i ursprungslandet och i enlighet med tillämpliga lokaliserings- eller dataöverföringskrav.

Om du bor i EES/Storbritannien, observera att vi som internationell företagskoncern överför personuppgifter till länder utanför EES/Storbritannien.

Unilever ser till att personuppgifterna skyddas på samma sätt som när de används inom EES. Följande internationella dataöverföringar kan bli aktuella:

 • Överföring till ett land utanför EES/Storbritannien vars dataskyddslagstiftning säkerställer en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter till EES/Storbritannien.
 • Överföring när det ingås ett avtal med en tredje part från ett land där de måste skydda personuppgifter enligt samma standarder som EES/Storbritannien; eller
 • Överföring av personuppgifter till organisationer som ingår i specifika avtal om gränsöverskridande dataöverföringar med EES/Storbritannien; eller
 •  Överföring av personuppgifter till organisationer som har antagit andra lämpliga skyddsåtgärder, till exempel bindande företagsregler, en godkänd uppförandekod eller en godkänd certifieringsmekanism.

 

När vi behandlar dina personuppgifter har du ett antal rättigheter när det gäller hur uppgifterna behandlas. Du kan när som helst utöva dessa rättigheter. Nedan följer en översikt över dessa rättigheter samt vad detta innebär för dig.

Du har rätt att:

 • få information om insamling och användning av dina personuppgifter. Du har rätt att få tydlig, transparent och lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i detta sammanhang. Därför ger vi dig denna information som en del av detta Meddelande.
 • begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig;
 • begära att vi uppdaterar de personuppgifter vi har om dig, eller rättar sådana personuppgifter som du anser är felaktiga eller ofullständiga;
 •  begära att vi raderar de personuppgifter vi har om dig, eller begränsar hur vi använder sådana personuppgifter;
 • begära att vi begränsar vår behandling eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter
 •   begära att du inte utvärderas enbart på grundval av automatisk behandling, inklusive profilering och att en fysisk person medverkar i behandlingen samt att begära att få uttrycka dina synpunkter där automatisk behandling används;
 • begära att återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter (i den mån sådan behandling är baserad på samtycke och samtycke är den enda tillåtna grunden för behandling);
 • att inge klagomål till en dataskyddsmyndighet i ditt land

Att utöva dina rättigheter

För att utöva dina rättigheter kan du använda följande länk eller kontakta din lokala HR-avdelning.

Vänligen skicka bara in ansökningar om en aktuell tjänst via rätt kanaler (t.ex. via Unilevers karriärsajter). Att ta emot din förfrågan vid rätt kontaktpunkt hjälper oss att behandla din begäran snabbare.

Om du befinner dig i EES eller Storbritannien kan du kontakta ditt dataskyddsombud på Unilever N.V., Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam Nederländerna eller via e -post på EuropeDPO@unilever.com.

Unilever har utsett en global Chief Data Protection Officer (”CPO”) som kan kontaktas på Unilever PLC, 100 Victoria Embankments, London EC4Y 0DY Storbritannien eller via e-post: unilever.privacy@unilever.com.

ÄNDRINGAR TILL DETTA MEDDELANDE

Detta integritetsmeddelande kan komma att ändras med tiden. Detta integritetsmeddelande uppdaterades senast i november 2021.