unilever Logo

Recruitment Privacyverklaring EER/VK

Unilever vindt uw privacy en het beschermen van uw persoonsgegevens belangrijk.

Deze Recruitment Privacyverklaring voor de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK) (de “Privacyverklaring”) bevat informatie over de persoonsgegevens die Unilever verwerkt in het kader van alle werving-, selectie-, sollicitatie- en recruitment-activiteiten. De Privacyverklaring is bijvoorbeeld van toepassing op personen (“Sollicitanten”) die solliciteren bij Unilever, die zich aanmelden voor de talent pool, die een recruitment-evenement bijwonen, of die deelnemen aan een assessment of aan andere recruitment-procedures.

Het doel van deze Privacyverklaring is om u te informeren over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we uw persoonsgegevens verwerken en welke privacy-beginselen we naleven, en om u te informeren over de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Let op: de Privacyverklaring bevat belangrijke begrippen. Deze worden uitgelegd in de “Begrippenlijst”.

Alle persoonsgegevens die worden verstrekt aan of verzameld door Unilever, worden beheerd door Unilever. In de Europese Economische Ruimte of in het Verenigd Koninkrijk (“EER/VK”) is het lokale Unilever-bedrijf dat de werving of activiteit uitvoert, de verwerkingsverantwoordelijke. Voor meer informatie over de manier waarop Unilever uw persoonsgegevens verwerkt, waaronder voor recruitment-doeleinden, kunt u contact opnemen uw lokale HR-afdeling.

Persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Als onderdeel van het recruitment-proces en uw sollicitatie voor een functie bij Unilever, verzamelen wij persoonsgegevens (waaronder uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, uw academische en professionele kwalificaties en ervaring, enzovoort.). U kunt ervoor kiezen om informatie over uzelf vanuit andere bronnen naar de Unilever-Career omgeving te importeren (bijvoorbeeld vanuit LinkedIn).

Bijzondere categorieën persoonsgegevens

Als onderdeel van uw sollicitatie kunt u gevoelige persoonsgegevens verstrekken (ook wel: bijzondere categorieën persoonsgegevens; voor meer informatie verwijzen wij u naar de Begrippenlijst). Dit betreft bijvoorbeeld informatie met betrekking tot uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, vakbondslidmaatschap, strafblad, lichamelijke of geestelijke gezondheid, biometrische informatie of seksuele geaardheid.) Als u gevoelige persoonsgegevens verstrekt, doet u dit vrijwillig en gaat u ermee akkoord dat dergelijke informatie kan worden gebruikt zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

We verwerken deze bijzondere categorieën persoonsgegevens in beperkte omstandigheden en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

Persoonsgegevens die we vanuit andere informatiebronnen verzamelen

We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen die door derden zijn verstrekt via verwijzingen, wervingsbureaus, aanbieders van achtergrondonderzoek, enz.

Recruitment proces

We kunnen de persoonsgegevens die we over u verzamelen of verkrijgen gebruiken voor doeleinden die verband houden met selectie-, beoordelings- en sollicitatieprocedures:

 • Profielbeheer: we kunnen persoonsgegevens verwerken om uw profiel in onze recruitment-systemen te beheren. Zodoende kunnen wij u informeren over huidige en toekomstige vacatures die overeenkomen met uw profiel.
 • Pre-screening: we controleren of u bevoegd bent om een overeenkomst aan te gaan en of u aan de essentiële functiecriteria voldoet, bijvoorbeeld dat u over een werkvergunning beschikt en specifieke screeningvragen hebt beantwoord. Dit proces kan worden geautomatiseerd.
 • Profielevaluatie:
 • Profielbeoordeling: om ons HR-personeel te ondersteunen bij het identificeren van potentiële kandidaten, kan uw profiel (werkervaring, kwalificaties enz.) worden geëvalueerd en gerangschikt met behulp van een op maat gemaakt machine learning-model.
 • Gamification: u kunt worden uitgenodigd om een reeks neurowetenschappelijke spellen te spelen die objectieve gedragsgegevens verzamelen en evalueren, met behulp van op maat gemaakte machine learning-modellen van Unilever. Om te voorspellen of u geschikt bent voor de functie waarvoor u hebt gesolliciteerd, wordt uw uitslag vergeleken met een benchmark.
 • Video-interview: u kunt worden uitgenodigd voor een video-interview om een reeks vooraf gedefinieerde vragen te beantwoorden. Alle video-interviews worden beoordeeld door een persoon. Beslissingen worden niet geautomatiseerd (door een machine) genomen.
 • Persoonlijk interview: wanneer u wordt uitgenodigd voor een fysiek of video-gesprek (bijvoorbeeld via Skype of MS Teams), kan de interviewer relevante vragen stellen om uw geschiktheid voor de rol te beoordelen.  
 • Communicatie: we kunnen een chatbot gebruiken voor het beantwoorden van recruitment-gerelateerde vragen, het verzenden van communicatie en het plannen van sollicitatiegesprekken.
 • Statistisch onderzoek: we voeren algemeen statistisch onderzoek uit met de gegevens van alle kandidaten om de effectiviteit van ons selectieproces te analyseren en we gebruiken geaggregeerde informatie om rapporten te maken. Dit kan het verwerken van zogenaamde “sessiegegevens” over online bezoekersactiviteit bevatten.

Het aannemen van een Sollicitant wordt nooit uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Waar automatische verwerking het recruitmentproces ondersteunt, wordt u geïnformeerd over de juiste rechtsgrondslag en hoe deze tools zullen worden toegepast op uw sollicitatie. U hebt het recht om menselijke tussenkomst te vragen, een resultaat te betwisten dat het gevolg is van geautomatiseerde verwerking en uw standpunt kenbaar te maken door te praten met uw lokale HR-afdeling of door te klikken op deze link.

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig voor het doel of de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, en/of om aan een wettelijke bewaartermijn te voldoen. Als uw sollicitatie niet succesvol is, kan Unilever de informatie die u aan ons hebt verstrekt gedurende 4 weken bewaren en gebruiken, bijvoorbeeld om eventuele zaken die zich kunnen voordoen in verband met uw sollicitatie af te handelen. Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, kan Unilever contact met u opnemen over andere vacatures die voor u mogelijk interessant zijn.

In dit geval zullen wij uw persoonsgegevens na uiterlijk één jaar verwijderen. Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig of relevant zijn voor de betreffende doeleinden of wanneer u hebt aangegeven dat u niet langer geïnteresseerd bent om door Unilever op de hoogte te worden gehouden, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

We kunnen uw persoonsgegevens delen voor doeleinden die verband houden met het recruitmentproces, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving:

 • Met andere entiteiten binnen de Unilever-groep, inclusief entiteiten die mogelijk buiten uw jurisdictie en/of buiten de EER/VK zijn gevestigd;
 • Met geautoriseerde externe gemachtigden, dienstverleners, onderaannemers en/of subverwerkers van Unilever en geautoriseerde derden die namens Unilever referentie- en antecedentenonderzoeken uitvoeren; en
 • Met bevoegde overheidsinstanties, overheid, regelgevende of fiscale instanties, om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Internationale doorgiften van persoonsgegevens

We kunnen persoonsgegevens internationaal doorgeven. Als we persoonsgegevens naar het buitenland doorgeven, zal Unilever ervoor zorgen dat de persoonsgegevens worden beschermd met een vergelijkbaar beschermingsniveau als vereist door de wet in het land van herkomst en in overeenstemming met alle toepasselijke vereisten betreffende de doorgifte van persoonsgegevens.

Als u zich in de EER/VK bevindt, houdt u dan rekening dat wij als internationale organisatie persoonsgegevens doorgeven naar buiten de EER/VK.

Unilever zal ervoor zorgen dat persoonsgegevens buiten de EER op dezelfde manier worden beschermd als in de EER. We gebruiken een van de volgende waarborgen:

 • Doorgifte naar een niet-EER/VK-land waarvan de privacywetgeving een passend beschermingsniveau waarborgt; of
 • Doorgifte op basis van een overeenkomst die waarborgt dat de derde partij de persoonsgegevens beschermt volgens dezelfde standaarden die gelden in de EER/VK; of
 •  Doorgifte van persoonsgegevens aan organisaties die deel uitmaken van specifieke overeenkomsten over grensoverschrijdende gegevensoverdracht met de EER/VK; of
 • Doorgifte van persoonsgegevens aan organisaties die andere passende waarborgen hebben genomen, zoals bindende bedrijfsvoorschriften, een goedgekeurde gedragscode of een goedgekeurd certificeringsmechanisme.

U hebt een aantal rechten ten aanzien van de manier waarop Unilever uw persoonsgegevens verwerkt. U kunt Unilever te allen tijde verzoeken om deze rechten uit te oefenen. Hieronder staat een overzicht van deze rechten met daarbij uitleg over wat ze voor u betekenen.

U hebt de volgende rechten:

 • Het recht op informatie. U hebt het recht op het ontvangen van duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie over hoe we uw persoonsgegevens verwerken en over uw rechten. Daarom voorzien wij u van deze informatie in deze Privacyverklaring.
 • Het recht op inzage en rectificatie. U hebt het recht op het inzien, corrigeren en updaten van uw persoonsgegevens.
 • Het recht op gegevenswissing. U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de verwerking ervan beperken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking.
 • Het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat uitsluitend wordt genomen op basis van geautomatiseerde besluitvorming, wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of indien dit besluit u anderszins in aanmerkelijke mate treft. U hebt het recht op een menselijke tussenkomst en u hebt het recht om uw mening te uiten wanneer sprake is van geautomatiseerde besluitvorming.
 • Het recht op het intrekken van uw toestemming, voor zover uw toestemming wordt gebruikt als grondslag voor de verwerking.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Het uitoefenen van uw rechten

Het uitoefenen van uw rechten kan via de volgende link of door contact op te nemen met uw lokale HR-afdeling.

Wij verzoeken u vriendelijk om bij het solliciteren uitsluitend te reageren op actuele vacatures en door gebruik te maken van de beschikbare kanalen (bijvoorbeeld de Unilever career sites). Wij kunnen uw verzoek beter en sneller in behandeling nemen wanneer uw verzoek bij de juiste contactpersoon wordt ingediend.

Wanneer u zich in de EER of in het VK bevindt, kun u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming (“FG” of “DPO”) via Unilever Nederland B.V., Hofplein 19, 3032 AC Rotterdam, Nederland, of via het volgende emailadres: EuropeDPO@unilever.com. U kunt contact opnemen met Unilever's wereldwijde Chief Data Protection Officer (“CPO”) via Unilever PLC, 100 Victoria Embankments, London EC4Y 0DY, United Kingdom of via het volgende emailadres:unilever.privacy@unilever.com.

Voor meer informatie over privacy en gegevensbescherming bij Unilever, en voor de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van recruitment, kunt u contact opnemen met uw lokale HR-afdeling.

Deze Privacyverklaring wordt regelmatig verbeterd en aangepast. De laatste update was in december 2021.