unilever Logo

Polityka ochrony prywatności w zakresie rekrutacji w EOG/UK

W firmie Unilever przywiązujemy ogromną wagę do ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Niniejsza Polityka ochrony prywatności („Polityka”) zawiera informacje o tym, w jaki sposób Unilever przetwarza dane osobowe w kontekście procesu rekrutacji. Przykładowo, ma ona zastosowanie wobec osób, które aplikują na dane stanowisko lub rejestrują się do społeczności talentów, biorą udział w wydarzeniu rekrutacyjnym, poddają się ocenie Unilever lub biorą udział w innych procesach rekrutacyjnych („Kandydaci”).

Celem niniejszej strony jest przekazanie dodatkowych informacji w zakresie danych osobowych, które przetwarzamy, odpowiedź na pytanie, dlaczego je przetwarzamy oraz określenie jakimi zasadami dotyczącymi prywatności się kierujemy, jak również informowanie osób fizycznych o ich prawach związanych z danymi osobowymi.  

Uwaga: Kluczowe terminy związane z polityką prywatności Unilever, powiadomieniami i procedurami zostały przedstawione w sekcji kluczowe terminy.

Wszelkie dane osobowe dostarczone do lub gromadzone przez Unilever administrowane są przez Unilever. W Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Zjednoczonym Królestwie („EOG/UK”) administratorem danych jest lokalna spółka Unilever, która prowadzi rekrutację lub działanie. W celu uzyskania dalszych informacji na temat praktyk w zakresie ochrony prywatności dla celów rekrutacyjnych w danym kraju prosimy o kontakt z lokalnym działem HR.

 

Dane osobowe gromadzone bezpośrednio od kandydata

Dane osobowe kandydatów gromadzone są w ramach procesu rekrutacyjnego oraz aplikowania na stanowisko w Unilever, aby rozpatrzyć wnioski o pracę złożone do Unilever (w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, kwalifikacje akademickie / wyksztalcenie oraz zawodowe oraz doświadczenie zawodowe itp.). Kandydaci mogą również importować informacje o sobie z innych stron internetowych (na przykład LinkedIn).

Szczególne kategorie danych osobowych

W ramach procesu rekrutacyjnego Kandydaci mogą przekazać wrażliwe dane osobowe (więcej informacji na ten temat w dziale kluczowe terminy), często związane ze szczególnymi kategoriami danych osobowych (na przykład informacje związane z rasą lub pochodzeniem etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi, przynależnością do związków zawodowych, danymi o karalności, stanem fizycznym lub psychicznym, danymi biometrycznymi lub orientacją seksualną).

W przypadku przekazywania wrażliwych danych osobowych kandydat robi to dobrowolnie i wyraża zgodę na potencjalne wykorzystywanie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką ochrony prywatności w zakresie rekrutacji.

Rzeczone szczególne kategorie danych osobowych przetwarzane są w ograniczonym zakresie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony prywatności. W takim przypadku od Kandydata wymagana będzie wyraźna zgoda na przetwarzanie wszelkich danych wrażliwych.

Dane osobowe gromadzone od stron trzecich

Unilever może również gromadzić dane osobowe od stron trzecich za pomocą rekomendacji, agencji rekrutacyjnych, dostawców usług w zakresie weryfikacji danych itp. Przekazanie danych osobowych do Unilever przez podmioty trzecie odbywać się będzie za uprzednią zgodą Kandydata.

Proces rekrutacyjny

Uzyskane lub zgromadzone dane osobowe o kandydatach mogą być wykorzystywane do celów związanych z procesem wyboru, oceny i przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:

 • Zarządzanie profilem: Dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby zarządzania profilem w naszych systemach rekrutacyjnych w celu zapewniania obecnych i przyszłych ofert związanych z zatrudnieniem, dopasowywania oferowanej zawartości na podstawie konkretnych umiejętności, zainteresowań czy lokalizacji itp.
 • Wstępna ocena: Weryfikacja tego, czy kandydat może zgodnie z prawem zawrzeć umowę i spełnić podstawowe kryteria związane ze stanowiskiem, na przykład czy posiada odpowiednie zezwolenie na pracę i odpowiedział na pytania związane ze stanowiskiem. Proces ten może być zautomatyzowany.
 • Ocena profilu:
  • Przegląd profilu: Aby wspomóc personel zajmujący się rekrutacją w zakresie identyfikowania potencjalnych kandydatów, profile (doświadczenie zawodowe, kwalifikacje itp.) mogą być ocenianie i szeregowane przy pomocy specjalnego modelu uczenia maszynowego.
  • Grywalizacja: Kandydaci mogą zostać zaproszeni do udziału w neuronaukowych grach, które gromadzą obiektywne dane behawioralne oraz oceniają je, wykorzystując specjalne modele uczenia maszynowego, poprzez porównanie danych z punktem odniesienia w celu prognozowania potencjału kandydata na odpowiednie stanowisko.
  • Rozmowa kwalifikacyjna w formie wideo: Kandydat może zostać zaproszony do rozmowy kwalifikacyjnej w formie wideo w celu udzielenia odpowiedzi na przygotowane wcześniej pytania. Wszystkie rozmowy kwalifikacyjne są oceniane przez człowieka. Żadne decyzje nie są podejmowane przez maszynę.

Jednak w każdym z powyższych etapów oceny profilu nie będzie to opierało się wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, ale nastąpi dodatkowo interwencja człowieka.

 • Indywidualna rozmowa kwalifikacyjna: W przypadku zaproszenia na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną lub rozmowę w formie wideokonferencji (np. przez Skype) osoba prowadząca rozmowę może zadawać odpowiednie pytania w celu oceny odpowiedniości kandydata na dane stanowisko.  
 • Komunikacja: W celu udzielania odpowiedzi na zapytania związane z rekrutacją, przesyłania zawiadomień i ustalania terminów rozmów kwalifikacyjnych wykorzystywane może być okienko chatu.
 • Badania statystyczne: Ogólne badania statystyczne prowadzone są przy wykorzystaniu danych kandydatów w celu analizy skuteczności naszego procesu selekcyjnego. Wykorzystujemy również zagregowane informacje w celu tworzenia sprawozdań. W ich skład może wchodzić przetwarzanie danych z sesji lub aktywności internetowej odwiedzającego. W przypadku, gdy będziemy musieli zebrać od Kandydata dane osobowe do naszych badań statystycznych, zostanie od niego odebrana wyraźna zgoda

Unilever nie zatrudnia osób wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania. W przypadkach, gdy automatyczne przetwarzanie wspiera proces rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani o odpowiedniej podstawie prawnej i o tym, w jaki sposób te narzędzia zostaną zastosowanie do ich aplikacji. Kandydaci będą mieli prawo zażądania ludzkiej interwencji, zakwestionowania rezultatu zautomatyzowanego przetwarzania i wyrażenia własnego punktu widzenia poprzez kontakt ze swoim lokalnym Działem HR lub pod poniższym linkiem.

Dane osobowe przetwarzane w Polsce będą przetwarzane głównie w celu wypełnienia ciążącego na Unilever obowiązku prawnego (dane wskazane w Kodeksie pracy m.in. dane identyfikacyjne, dane kontraktowe) lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Unilever w celu rekrutacji Kandydata na dane stanowisko pracy. Jednak w przypadku, gdy Unilever będzie musiał zebrać od Kandydata jakiekolwiek dane osobowe w innych celach, Unilever odbierze od Kandydata wyraźną zgodę.

Dane osobowe przechowywane będą tak długo, jak będzie to konieczne do celów, dla których zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów).

W przypadku odrzucenia wniosku Unilever może zatrzymać oraz wykorzystywać informacje podane przez takiego kandydata przez zasadny okres w celu rozwiązania wszelkich kwestii, które mogą wyniknąć w związku z wnioskiem, kontaktu z kandydatem w przypadku innych możliwości zatrudnienia oraz w uzasadnionych celach biznesowych Unilever. W przypadku, gdy dane nie są dłużej niezbędne lub istotne na potrzeby celów identyfikacyjnych lub gdy kandydat zasygnalizował, że nie jest dłużej zainteresowany kontaktem z Unilever, dane osobowe zostaną w sposób bezpieczny usunięte. Przepisy prawa mogą się różnić, dlatego należy zapytać swój lokalny Dział HR o konkretny okres przechowywania mający zastosowanie do danych. 

Dane osobowe kandydatów mogą być udostępniane w celach związanych z procesem rekrutacyjnym z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgodnie z nimi następującym podmiotom:

 • Innym spółkom wchodzącym w skład Grupy Unilever, w tym podmiotom, które zlokalizowane są poza lokalizacją kandydata i/lub EOG/UK;
 • Autoryzowanym stronom trzecim, dostawcom usług i/lub podwykonawcom na usługach Unilever oraz autoryzowanym stronom trzecim, które sprawdzają wiarygodność i kwalifikacje zawodowe kandydatów w imieniu Unilever; oraz
 • Właściwym organom władzy publicznej, rządowi, agencjom regulacyjnym oraz budżetowym w celu zastosowania się do zobowiązania prawego.

Międzynarodowe przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być przekazywane na poziomie międzynarodowym. W przypadku przekazywania danych osobowych za granicę Unilever dokłada wszelkich starań, aby dane te były zabezpieczone w podobnym stopniu, w jakim wymagane jest to przez przepisy prawa w kraju pochodzenia oraz zgodnie z wszelkimi obowiązującymi wymogami dotyczącymi lokalizacji lub przekazywania danych.

W przypadku, gdy kandydat przebywa w EOG/UK należy mieć świadomość tego, że jako międzynarodowa grupa Unilever przekazuje dane osobowe poza terytorium EOG/UK.

Unilever dołoży wszelkich starań, aby były one zabezpieczone w taki sam sposób, jak gdyby były wykorzystywane na terytorium EOG. Wykorzystany zostanie jeden z poniższych sposobów zabezpieczeń: 

 • Przekazanie do kraju spoza EOG/UK, którego przepisy w zakresie ochrony prywatności zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniany przez kraj na terytorium EOG/UK;
 • Zawarcie umowy ze stroną trzecią z kraju, w wyniku której musi ona zabezpieczyć dane osobowe wedle standardów obowiązujących w EOG/UK; lub
 • Przekazanie danych osobowych do organizacji, które są częścią szczególnych porozumień dotyczących transgranicznego przekazywania danych z EOG/UK; lub
 • Przekazanie danych osobowych do organizacji, które przyjęły inne adekwatne zabezpieczenia, takie jak wiążące reguły korporacyjne, zatwierdzony kodeks postępowania lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji.

Kandydaci mają pewne prawa dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy ich dane osobowe. Można z nich skorzystać w każdej chwili. Poniżej znajduje się podsumowanie tych praw wraz z wyjaśnieniem tego, co to oznacza dla kandydata.

Kandydatowi przysługuje prawo do:

 • bycia informowanym o gromadzeniu oraz wykorzystaniu ich danych osobowych. Prawo do otrzymywania jasnych, przejrzystych i łatwych do zrozumienia informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i jakie prawa mu przysługują w tym kontekście. W związku z powyższym możemy przekazać te informacje w ramach niniejszego zawiadomienia.
 •  zażądania kopii danych osobowych przechowywanych przez Unilever;
 • zażądania aktualizacji danych osobowych lub korekty danych, które według kandydata są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • zażądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia zakresu, w którym dane tę są przez naszą spółkę wykorzystywane;
 • zażądania ograniczenia przetwarzania lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez naszą spółkę;
 • zażądania, aby kandydat nie był oceniany wyłącznie na bazie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania oraz aby wniosek o pracę został poddany ludzkiej interwencji oraz do wyrażenia swojego punktu widzenia w obszarach, w których zastosowane zostało zautomatyzowane przetwarzanie;
 •  zażądania wycofania zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych przez Unilever (w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest oparte o zgodę i zgoda stanowi jedyną dopuszczalną podstawę przetwarzania);
 • złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych w swoim kraju.

Korzystanie z praw

W celu skorzystania z praw w zakresie ochrony danych należy skorzystać z poniższego linku lub skontaktować się z lokalnym działem HR.

Prosimy o przesyłanie jedynie aplikacji na obecne stanowisko przy wykorzystaniu odpowiednich kanałów (np. na stronie Unilever w zakładce kariera). Przekazywanie wniosków w odpowiednim punkcie kontaktowym usprawnia i przyspiesza proces przetwarzania wniosków.

W przypadku, gdy kandydat znajduje się w EOG lub UK, z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem Unilever N.V., Weena 455, PO Box 760 3000 DK Rotterdam, Holandia, lub drogą mailową pod adresem EuropeDPO@unilever.com.

Z mianowanym Głównym Inspektorem Ochrony Danych Unilever („GIOD”) można skontaktować się pod adresem Unilever PLC, 100 Victoria Embankments, Londyn EC4Y 0DY, Zjednoczone Królestwo, lub drogą mailową pod adresem: unilever.privacy@unilever.com.W celu uzyskania dalszych informacji na temat praktyk w zakresie ochrony prywatności dla celów rekrutacyjnych w danym kraju prosimy o kontakt z lokalnym działem HR.

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI

Niniejsza Polityka ochrony prywatności może być z czasem zmieniana. Niniejsza Polityka ochrony prywatności została po raz ostatni uaktualniona w październiku 3 listopada 2021 roku.