unilever Logo

Obaveštenje o zaštiti privatnosti prilikom zapošljavanja, važi za EEZ/UK

Unilever je posvećen zaštiti podataka o ličnosti.

Ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti podataka prilikom zapošljavanja ili radnog angažovanja (u daljem tekstu: „Obaveštenje“) pruža informacije o načinu na koji Unilever obrađuje Vaše podatke o ličnosti u kontekstu procesa izbora- zapošljavanja, npr. primenjuje se i važi na fizička lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju tokom prijavljivanja za zapošljavanje ili se registruju u zajednici talenata, prisustvuju događajima povodom regrutovanja, dolaze na procene u Unilever, ili učestvuju u drugim procesima zapošljavanja (u daljem tekstu: „Podnosioci zahteva“).

Svrha ovog link-a je da pruži više informacija o tome koje podatke o ličnosti prikupljamo, zašto obrađujemo podatke o ličnosti i kojih se načela (zaštite) privatnosti pridržavamo kao i da Vas pouči o pravima koja možete da ostvarite u vezi sa Vašim podacima o ličnosti.

Napomena: za ključne termine koji se tiču Privatnosti u Unilever-ovoj politici privatnosti, obaveštenjima i procedurama upućujemo na: ključne izraze.

Unilever rukovodi podacima o ličnosti koji se dostavljaju Unilever-u, ili ih isti prikuplja. U EEZ ili UK (u daljem tekstu: „EEZ/UK“), rukovalac podacima o ličnosti je domaće privredno društvo iz Unilever grupe koje se bavi zapošljavanjem ili vrši poslovanje. Da biste pronašli više informacija o Unilever-ovoj praksi zaštite privatnosti za potrebe zapošljavanja u određenoj zemlji obratite se lokalnom odeljenju ljudskih resursa-kadrovsko odeljenje.

Podaci o ličnosti koje od Vas prikupljamo

U okviru procesa regrutovanja i razmatranja Vaših prijave za radno angažovanje u Unilever-u, prikupljamo podatke o ličnosti kako bismo obradili Vašu prijavu za rad i zapošljavanje u Unilever-u (koji uključuju ime i prezime, adresu elektronske pošte, broj telefona, adresu, stepen i opis Vašeg obrazovanje i profesionalne kvalifikacije i iskustva, itd.). Možete izabrati i da uvezete informacije o sebi iz drugih izvora i drugih vebsajtova (npr. sa LinkedIn-a).

Posebna vrste podataka  o ličnosti

U okviru prijave i Vašeg prijavljivanja za rad/angažovanje može da se desi da  pružite  i osetljive podatke o ličnosti (za više informacija upućujemo na link: ključne termine), koji se često smatraju posebnim vrstama podataka o ličnosti (npr. informacije koje se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, verska uverenja, članstvo u sindikatu, krivičnim postupcima ili dosijeima, fizičko ili mentalno zdravlje, biometrijske informacije ili podatke o seksualnom životu ili orijentaciji). Ako obelodanite takve osetljive podatke o ličnosti, imajte u vidu da to činite dobrovoljno i saglasni ste da se takvi podaci mogu koristiti kako je opisano u ovom Obaveštenju o zaštiti privatnosti podataka vezanih za zapošljavanje.

Ove posebne vrste podataka o ličnosti obrađujemo u ograničenim okolnostima i u skladu sa važećim propisima o zaštiti podatka o ličnosti. 

Podaci o ličnosti prikupljeni od trećih lica

Mi možemo da prikupljamo i podatke o ličnosti koje nam dostavljaju treća lica putem preporuka, agencija za zapošljavanje, vršilaca usluga provere podataka i boniteta itd.

Proces regrutovanja

Mi možemo da koristimo podatke o ličnosti koje prikupimo ili dobijemo o Vama za potrebe selekcije, procene i intervjua:

potrebe selekcije, procene i intervjua:

 • Upravljanje profilom: podatke o ličnosti možemo obrađivati kako bismo upravljali Vašim profilom u našim sistemima zapošljavanja da bismo Vam ponudili trenutne i buduće mogućnosti za posao, prilagođavajući sadržaj koji Vam prikazujemo u skladu s Vašim veštinama, interesovanjima, lokacijom itd.
 • Preliminarna provera: vršimo proveru da li možete da uđete u ugovorni odnos shodno propisima,  da li ispunjavate osnovne kriterijume za posao, npr. da li posedujete adekvatnu radnu dozvolu i da li ste odgovorili na pitanja o odabiru, specifična za određenu poziciju- radno meste. Ovaj proces može biti automatizovan.
 • Evaluacija profila
  • Pregled profila: Kao pomoć našem timu za zapošljavanje u identifikaciji potencijalnih kandidata, Vaš profil (radno iskustvo, kvalifikacije itd.) može se procenjivati i rangirati pomoću prilagođenog modela mašinskog učenja.
  • Gejmifikacija: možda Vas pozovemo da odigrate nekoliko neuro-naučnih igara koje sakupljaju objektivne podatke o ponašanju i procenjuju ih, koristeći Unilever-ove prilagođene modele mašinskog učenja, kako bi se predvideo Vaš potencijal za ulogu za koju ste se prijavili, upoređujući Vas s referentnim kriterijumom.
  • Video intervju: Možda Vas pozovemo na video intervju, na kome se daju odgovori  na set unapred predviđenih pitanja. Sve video intervjue ocenjuje čovek. Mašina ne donosi nikakve odluke.  
  • Lični intervju: Kada Vas pozovemo na razgovor ili intervju putem video konferencije (npr. Skype), anketar može postaviti određena pitanja kako bi procenio vašu podobnost za određeni zadatak- opis posla.
 • Komunikacija: Možemo da koristimo čet-bota za odgovaranje na pitanja u vezi sa zapošljavanjem, slanje saopštenja i zakazivanje intervjua.
 • Statistička istraživanja: vršimo opšta statistička istraživanja koristeći Vaše podatke o ličnosti kao i podatke drugih kandidata, da bismo analizirali efikasnost našeg procesa selekcije i koristimo objedinjene informacije za kreiranje izveštaja. Ovo može uključivati​​i obradu podataka iz sesija o aktivnostima posetilaca na mreži.

Mi ne angažujemo lica isključivo na osnovu automatizovanih obrada. Kada automatska obrada podržava proces zapošljavanja, bićete obavešteni o odgovarajućoj pravnoj osnovi i o tome kako će se ovi alati primeniti na Vašu prijavu.

Imate pravo da zatražite intervenciju osoblja, da osporite ishod koji je rezultat automatizovane obrade i izrazite svoje stanovište razgovorom s Vašim lokalnim odeljenjem za ljudske resurse ili pristupom sledećem: linku.

Vaše podatke o ličnosti čuvamo onoliko koliko se smatra neophodnim za svrhu obrade (uključujući i zahteve iz zakona ili propisa na snazi).

Ako Vaša prijava „ne urodi plodom“ Unilever može zadržati i koristiti informacije koje ste nam dali u razumnom periodu za rešavanje bilo kakvih pitanja koja eventualno proisteknu u vezi sa prijavom, za kontaktiranje u vezi s drugim mogućnostima i prilikama za zapošljavanje i u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Unilever-a kao rukovaoca.

Kada podaci o ličnosti više nisu potrebni ili relevantni za takve potrebe, navedene svrhe ili kada ste naznačili da više ne želite da budte u kontaktu sa nama, mi ćemo adekvatno obrisati ili uništiti Vaše podatke o ličnosti.

Važeći propisi zavise od konkretne zemlji i načelno se razlikuju tako da bi trebalo da se obratite lokalnom kadrovskom odeljenju (za ljudske resurse) o konkretnom roku čuvanja koji važi i primenjuje se na podatke. 

Vaše podatke o ličnosti možemo da delimo za potrebe procesa regrutovanja u skladu sa važećim propisima i zahtevima:

 • sa drugim kompanijama koja posluju unutar Unilever grupe, uključujući i ona koja se mogu nalaziti izvan lokacije, i/ili EEZ/UK;
 • sa ovlašćenim zastupnicima trećih lica, pružaocima usluga i/ili podizvođačima Unilever-a i ovlašćenim trećim licima koja vrše proveru referenci i prošlosti u ime Unilevera; i
 • sa nadležnim upravnim organima, državnim, regulatorima ili agencijama radi usaglašavanja sa zahtevima i uslovima na snazi.

Međunarodni prenos podataka

Podatke o ličnosti možemo da prenosimo i u druge države. Ako vršimo izvoz i prenosimo podatke o ličnosti u inostranstvo, Unilever će se pobrinuti da podaci o ličnosti budu zaštićeni na odgovarajućem nivou zaštite kao što je predviđeno propisom u zemlji porekla i u skladu sa svim važećim zahtevima za lokalizaciju ili prenos podataka.

Ako se nalazite u EEZ/UK, imajte na umu da, kao međunarodna grupa kompanija u okviru koje posluje, mi prenosimo podatke o ličnosti i izvan EEZ/UK.

Unilever će se pobrinuti da podaci budu zaštićeni na isti način kao da se koriste u EEZ. Koristićemo jednu od sledećih mera zaštite:

 • Iznošenje u zemlju koja nije članica EEZ/UK čiji propisi o zaštiti privatnosti obezbeđuje adekvatan nivo zaštite podataka o ličnosti, kao i u zemlji EEZ/UK;
 • zaključenje ugovora s trećom stranom iz zemlje koji podrazumeva da ista mora zaštititi podatke o ličnosti u skladu s istim standardima kao EEZ/UK; ili
 • prenos podataka o ličnosti organizacijama koje su deo posebnih sporazuma o preko-graničnom prenosu podataka sa EEZ/UK; ili
 • prenos podataka o ličnosti na organizacije koje su usvojile druge odgovarajuće mere zaštite, kao što su, na primer, obavezujuća korporativna pravila, odobreni kodeks ponašanja ili odobreni mehanizam sertifikacije.

Kada obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, imate niz prava u vezi sa načinom na koji se podaci obrađuju/rukovode. Ova prava možete ostvariti u bilo kom trenutku. Ispod je pregled ovih prava, zajedno s objašnjenjem šta to znači za Vas.

Imate pravo da:

 • budete obavešteni o prikupljanju i korišćenju Vaših podataka o ličnosti. Imate pravo da dobijete sažete, transparentne, razumljive i lako dostupne informacije o načinu i , korišćenjem jasnih i jednostavnih reči kako koristimo Vaše podatke o ličnosti i koja prava imate u tom kontekstu. Stoga Vam dostavljamo ove podatke u sklopu ovog obaveštenja;
 • zatražite kopiju podataka o ličnosti koje imamo o Vama;
 • zatražite da izmenimo i ažuriramo podatke o ličnosti koje imamo o Vama, ili da ispravimo podatke o ličnosti za koje mislite da su netačni ili nepotpuni;
 • zatražite da brišemo podatke o ličnosti koje imamo o Vama ili ograničiti način na koji koristimo takve podatke o ličnosti;
 • zahtevati da ograničimo našu obradu ili se možete suprotstaviti obradi Vaših podataka o ličnosti
 • zahtevate da Vas ne procenjujemo samo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, i da Vašu prijavu pregleda naše osoblje, kao i da izrazite svoje gledište ako se koristi automatizovana obrada;
 • zahtevate da uskratite pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti (u meri u kojoj je takva obrada zasnovana na pristanku i saglasnost je jedini dozvoljeni osnov za obradu);
 • da se obratite i podnesete prigovor nadležnom organu  za zaštitu podataka o ličnosti koji postoji u Vašoj zemlji.

Ostvarivanje Vaših prava

Da biste ostvarili svoja prava na zaštitu podatka o ličnosti- privatnost, možete pristupiti sledećem link-u: vezi ili da se kontaktirati lokalnom kadrovskom odeljenju (za ljudske resurse).

Molimo Vas da prijave za trenutne pozicije podnosite samo proverenim i zvaničnim kanalima komunikacije (npr. na Unilever sajtu za zapošljavanje). Prijem Vaše prijave na pravom kontakt mestu pomaže nam da brže obradimo Vašu prijavu.

Ako ste u EEZ ili UK, službenik zadužen za zaštitu podataka je dostupan na: Unilever N.V., Weena 455, PO Box 760 3000 DK Roterdam, Holandija ili elektronskom poštom na: EuropeDPO@unilever.com. Unilever-ovo lice je globalni direktor za zaštitu podataka (u daljem tekstu: „CPO”) koji je dostupan preko adrese: Unilever PLC, 100 Victoria Embankments, London EC4Y 0DY UK ili elektronskom poštom na: unilever.privacy@unilever.com.

Za više informacija o Unilever-oj praksi zaštite podataka o ličnosti- privatnosti u procesu zapošljavanja u konkretnoj jurisdikciji molim obratite se lokalnom kadrovskom odeljenju (za ljudske resurse).

IZMENE OBAVEŠTENJA

Ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti podataka može se menjati i ažurirati s vremena na vreme.

Ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti podataka je poslednji put ažurirano u oktobru (xxxx) 2021.godine.