เปลี่ยนภาษา

คำแปลจากภาษาอังกฤษ

หลักการว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของยูนิลีเวอร์

ยูนิลีเวอร์ถือความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องจริงจัง หลักการทั้งห้าข้อดังต่อไปนี้เป็นสิ่งรองรับกลวิธีของบริษัทในการเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน:

 1. บริษัทให้คุณค่าความไว้วางใจที่ท่านมีให้แก่บริษัทจากการที่ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บริษัท บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในทางที่เป็นธรรมและควรค่าแก่ความไว้วางใจดังกล่าวนั้นเสมอ
 2. ท่านมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทจะโปร่งใสกับท่านเสมอในเรื่องข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม สิ่งที่บริษัทกระทำกับข้อมูลนั้น บุคคลที่บริษัทร่วมแบ่งปันข้อมูลนั้นอยู่ และบุคคลที่ท่านควรจะติดต่อหากท่านมีข้อกังวลใด ๆ
 3. หากท่านมีข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทจะร่วมมือกับท่านเพื่อแก้ไขข้อกังวลดังกล่าวนั้นโดยพลัน
 4. บริษัทจะดำเนินการอันสมควรทั้งปวงเพื่อปกป้องข้อมูลของท่านจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด และเพื่อรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ให้ปลอดภัย
 5. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งใช้บังคับอยู่ทั้งปวง และบริษัทจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้คุ้มครองข้อมูลต่าง ๆ หากไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูล บริษัทก็จะปฏิบัติตามหลักการอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของยูนิลีเวอร์

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม 2012

ยูนิลีเวอร์มีพันธะสัญญาว่าจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านและจะรับรองให้แน่ว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับความคุ้มครอง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายประเภทข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทเป็นผู้เก็บรวบรวมและวิธีการที่บริษัทใช้ เปิดเผย และคุ้มครองข้อมูลนั้น

 • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับแก่ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทในเครือยูนิลีเวอร์ได้เก็บรวบรวมไว้โดยเกี่ยวเนื่องกับบริการซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นผู้เสนอให้ ให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ได้ที่ http://unilever.com/aboutus/ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนี้รวมถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทางออฟไลน์ (offline) โดยอาศัยศูนย์แคร์ไลน์ (Careline) และศูนย์ติดต่อลูกค้า (คอลเซ็นเตอร์) ของบริษัท การรณรงค์ทำการตลาดตรง การชิงโชคและการแข่งขัน และทางออนไลน์ (online) โดยอาศัยเว็บไซต์ของบริษัท หน้าเพจที่มีชื่อตราสินค้าบนแพลทฟอร์มของบุคคลภายนอกและแอพพลิเคชั่นซึ่งมีผู้เข้าถึงหรือใช้งานผ่านทางเว็บไซต์หรือแพลทฟอร์มของบุคคลภายนอกเช่นนั้น ซึ่งปฏิบัติการอยู่โดยหรือในนามของกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ (“ไซต์ของยูนิลีเวอร์”) โดยหนังสือนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จึงมีรวมอยู่ในและเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานไซต์ของยูนิลีเวอร์ที่เกี่ยวข้องอยู่ ให้ดูข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในเครือยูนิลีเวอร์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ สิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของท่านและบุคคลที่จะให้ติดต่อ ข้างล่างนี้

  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ใช้บังคับแก่

  • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ แพลทฟอร์ม และหรือแอพพลิเคชั่นของบุคคลภายนอก (“ไซต์ของบุคคลภายนอก”) ซึ่งบริษัทมิได้ควบคุมอยู่
  • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งท่านเข้าถึงโดยผ่านทางลิงค์บนไซต์ของยูนิลีเวอร์ หรือ
  • แบนเนอร์ (banners) การชิงโชคและการโฆษณาหรือส่งเสริมอื่น ๆ บนไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งบริษัทอาจเป็นผู้อุปถัมภ์หรือมีส่วนร่วมอยู่

  ไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจมีนโยบายตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของตนเองอยู่ก็ได้ บริษัทสนับสนุนให้ท่านอ่านสิ่งดังกล่าวก่อนจะใช้งานไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านั้น

 • ยูนิลีเวอร์จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยที่ท่านไม่ยินยอม โดยในกรณีส่วนใหญ่บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้ง แต่ในบางกรณีบริษัทอาจอนุมานเอาว่าได้รับความยินยอมแล้วจากการกระทำและความประพฤติของท่าน โดยการใช้ไซต์ของยูนิลีเวอร์ท่านจึงยินยอมให้บริษัทในเครือยูนิลีเวอร์ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

  บริษัทอาจขอให้ท่านให้ความยินยอมเพิ่มเติมหากบริษัทจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อความมุ่งประสงค์ซึ่งไม่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมอยู่ ท่านมิจำต้องให้ความยินยอมเช่นนั้นก็ได้ แต่ถ้าท่านตัดสินใจไม่ให้ความยินยอมแล้ว เมื่อนั้นการที่ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างก็อาจถูกจำกัดได้ หากท่านให้ความยินยอมเพิ่มเติม ก็ให้ถือบังคับตามเงื่อนไขของความยินยอมดังกล่าวนั้นในกรณีที่มีความขัดกันใด ๆ กับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  หากท่านไม่เห็นชอบด้วยกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยวิธีการนี้ ก็โปรดอย่าใช้ไซต์ของยูนิลีเวอร์หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ยูนิลีเวอร์โดยประการอื่น

 • ไซต์ของยูนิลีเวอร์โดยส่วนใหญ่มุ่งหมายหรือมีเจตนาให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ใช้งาน ในกรณีที่มีไซต์ของยูนิลีเวอร์แห่งหนึ่งแห่งใดที่มุ่งหมายให้ผู้เข้าชมรุ่นเยาว์กว่าเข้าใช้งานได้ บริษัทก็จะได้มาซึ่งความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อนที่บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมที่จะกระทำเช่นนั้นหรือในกรณีที่จำเป็นโดยอาศัยกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งใช้บังคับอยู่ (อายุที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมเปลี่ยนแปลงไปตามประเทศ) หากท่านเป็นเยาวชนซึ่งมีอายุเกินกว่าที่จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาในประเทศของท่าน ท่านก็ควรตรวจสอบเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ร่วมกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านเพื่อให้แน่ว่าท่านเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว

  หากบริษัทพบว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยมิได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองในกรณีที่ควรจะได้มาแล้วซึ่งความยินยอมเช่นนั้น บริษัทจะลบข้อมูลเช่นนั้นออกโดยเร็วเท่าที่จะกระทำได้

  การเข้าถึงไซต์ของยูนิลีเวอร์ในบางส่วนและหรือความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล สินค้าตัวอย่าง หรือของรางวัลอื่น ๆ อาจถูกจำกัดไว้ให้แก่ผู้ใช้งานซึ่งมีอายุเกินวัยหนึ่งวัยใด บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการดำเนินการตรวจพิสูจน์อายุและบังคับใช้ข้อจำกัดด้านอายุใด ๆ เช่นนั้นก็ได้

  • บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยตรงก็ได้เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท เช่น เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อจับสลากชิงรางวัลหรือแข่งขัน ลงชื่อเข้ารับข้อมูล ใช้คำขอต่าง ๆ ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัท กรอกแบบสำรวจ หรือให้ข้อคิดเห็นหรือทำการสอบถาม ประเภทข้อมูลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมจากท่านโดยตรงนั้นได้แก่

   • ชื่อของท่าน
   • ที่อยู่ของท่าน
   • ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ของท่าน
   • ชื่อผู้ใช้งานของท่าน
   • หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน
   • ข้อมูลบัตรเครดิตหรือการชำระเงินอย่างอื่นของท่าน
   • อายุของท่าน
   • วันเดือนปีเกิดของท่าน
   • เพศของท่าน
   • เนื้อหาที่เกิดจากผู้ใช้งาน ข้อความที่โพสต์ และข้อความอื่นที่ท่านส่งไปยังไซต์ของยูนิลีเวอร์
   • ข้อมูลของบุคคลอื่นใดที่ท่านเป็นผู้ให้แก่บริษัทโดยสมัครใจ
  • บริษัทใช้คุกกี้ (cookies) และเครื่องมืออื่น ๆ (เช่น เครื่องมือวิเคราะห์ (analytic tools) และพิกเซลแท็ก (pixel tags) ของเว็บ) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านใช้งานไซต์ของยูนิลีเวอร์ ภายใต้บังคับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งใช้บังคับอยู่ ประเภทข้อมูลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมมาได้โดยอัตโนมัตินั้นได้แก่

   • ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่
   • รายละเอียดของเว็บเพจที่ท่านได้ดูไปแล้ว
   • ที่อยู่ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (IP address) ของท่าน
   • ไฮเปอร์ลิงค์ที่ท่านได้คลิกเข้าไป
   • • ชื่อผู้ใช้งาน รูปภาพแสดงโปรไฟล์ เพศ ข่ายงานของท่าน และข้อมูลอื่นใดซึ่งท่านเลือกที่จะแบ่งปันเมื่อใช้ไซต์ของบุคคลภายนอก (เช่น เมื่อท่านใช้ความสามารถทำหน้าที่แสดงความ “ชอบ (Like)” บนเฟซบุ๊ค (Facebook) หรือความสามารถทำหน้าที่ +1 บน กูเกิ้ลพลัส (Google+))
   • เว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชมมาแล้วก่อนที่จะมาถึงไซต์ของยูนิลีเวอร์

   ในเบื้องต้นอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ส่วนใหญ่ถูกตั้งค่าให้รับคุกกี้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อให้บล็อกคุกกี้หรือเตือนให้ท่านระวังเมื่อคุกกี้กำลังถูกส่งมายังเครื่องอุปกรณ์ของท่าน หากท่านปิดทางทำงานของคุกกี้ก็อาจมีผลกระทบต่อประสบการณ์ของท่านบนไซต์ของยูนิลีเวอร์ได้

  • บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่านจากแหล่งอื่น ๆ หากท่านได้อนุญาตไว้แล้วว่าให้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวนั้นได้ ข้อมูลดังกล่าวนี้อาจรวมไปถึงข้อมูลจากแหล่งที่พอมีให้ใช้ได้ในทางการค้า เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะและองค์กรที่รวบรวมข้อมูล ตลอดจนข้อมูลจากบุคคลภายนอก ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวมมาได้จากแหล่งต่าง ๆ นั้นได้แก่

   • ชื่อของท่าน
   • ที่อยู่ของท่าน
   • อายุของท่าน
   • นิสัยการจับจ่ายใช้สอยของท่าน
   • สิ่งที่โปรดปรานและข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของท่าน เช่น งานอดิเรกและสิ่งที่ท่านสนใจ
   • ข้อมูลที่มีไว้ให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ เช่น เนื้อหาที่ผู้ใช้งานได้ก่อให้เกิดขึ้น บล็อกและการโพสต์ข้อความ ตามที่กฎหมายได้อนุญาตไว้
 • บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

  • เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทและประสบการณ์ของท่านบนไซต์ของยูนิลีเวอร์ หาข้อมูลเพิ่มเติม
  • เพื่อติดต่อท่านในเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งท่านอาจสนใจ แต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการกระทำเช่นนั้นหรือท่านได้เคยร้องขอผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทมาก่อนแล้ว และการติดต่อนั้นจะต้องเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับคำร้องขอที่เคยมีมาก่อนดังกล่าวและกระทำขึ้นภายในกรอบเวลาใด ๆ ซึ่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ได้ตั้งไว้ หาข้อมูลเพิ่มเติม
  • จัดให้ท่านได้มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านร้องขอจากบริษัท หาข้อมูลเพิ่มเติม

  ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความมุ่งประสงค์จำเพาะประการหนึ่งประการใด บริษัทจะไม่เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นเวลานานเกินกว่าที่จำเป็นในการบรรลุตามความมุ่งประสงค์นั้น เว้นแต่บริษัทจะต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ด้วยเหตุผลโดยชอบทางธุรกิจหรือกฎหมาย เพื่อปกป้องข้อมูลจากการถูกทำลายโดยบังเอิญหรือด้วยเจตนามุ่งร้าย เมื่อบริษัทลบข้อมูลออกจากบริการของบริษัทแล้ว บริษัทอาจไม่ลบสำเนาตกค้างออกจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทหรือขจัดข้อมูลออกจากระบบเพื่อการสำรอง (แบ็คอัพ) ของบริษัทโดยทันที

 • บริษัทอาจจัดให้มีบริการซึ่งท่านสามารถรับข้อความหรือข่าวสารประเภทอื่น ๆ จากยูนิลีเวอร์ได้ (เช่น บริการส่งข้อความอย่างย่อ หรือ เอสเอ็มเอส บริการส่งข้อความพร้อมเสียงเพลง หรือ อีเอ็มเอส และบริการส่งข้อความแบบสื่อประสม หรือ เอ็มเอ็มเอส) บนเครื่องโทรศัพท์ไร้สายหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน (“บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่”) หากท่านสมัครใช้บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทอย่างหนึ่งอย่างใด ท่านตกลงจะรับข้อความเช่นนั้นจากยูนิลีเวอร์ตามที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งท่านเป็นผู้ให้ไว้เพื่อการนั้น (ต่อเมื่อท่านได้เลือกแล้วว่าจะไม่รับข้อความเช่นนั้นโดยปฏิบัติตามข้อแนะนำในหมวด สิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของท่านและบุคคลที่จะให้ติดต่อ ข้างล่างนี้)

  ท่านเข้าใจว่า อัตรามาตรฐานของบริษัทโทรคมนาคมไร้สายของท่านเป็นอัตราที่ใช้บังคับแก่ข้อความเหล่านี้ และท่านอาจเปลี่ยนใจของท่านในขณะใดก็ได้โดยปฏิบัติตามข้อแนะนำในหมวด สิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของท่านและบุคคลที่จะให้ติดต่อ ข้างล่างนี้ หากคิดค่าบริการเอากับใบแจ้งหนี้บัญชีโทรศัพท์ไร้สายของท่าน ท่านตกลงให้บริษัทเรียกเก็บค่าบริการจากท่านและจัดให้บริษัทโทรคมนาคมของท่านได้มีข้อมูลการชำระเงินที่เกี่ยวข้องของท่านโดยเกี่ยวเนื่องกับค่าบริการดังกล่าว ท่านขอให้ถ้อยแถลงว่า ท่านเป็นเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์โทรศัพท์ไร้สายที่ท่านใช้ในการสมัครรับบริการส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และท่านเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อจำกัดเรื่องอายุและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ท่านอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วย เช่น ชื่อ ข่าวสารที่เป็นข้อความ ที่อยู่ระบบไร้สาย หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน บริษัทยังอาจได้วันที่ เวลา และเนื้อหาของข้อความของท่านในระหว่างที่ท่านใช้บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาด้วยก็ได้ บริษัทจะใช้ข้อมูลที่บริษัทได้มาโดยเกี่ยวเนื่องกับบริการส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อย่างไรก็ดี โปรดรับทราบไว้ว่า บริษัทโทรคมนาคมไร้สายของท่านและผู้ให้บริการรายอื่น ๆ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องอุปกรณ์ไร้สายของท่านด้วยก็ได้ และการปฏิบัติของบุคคลดังกล่าวก็อยู่ใต้บังคับนโยบายของตนเอง

  ท่านรับทราบและตกลงว่า บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นบริการที่จัดให้มีไว้โดยผ่านระบบไร้สายซึ่งใช้คลื่นวิทยุ (และวิธีการอื่น) ในการส่งการติดต่อสื่อสารข้ามโครงข่ายอันซับซ้อน บริษัทไม่รับประกันว่าการที่ท่านใช้บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นจะเป็นการส่วนตัวหรือปลอดภัย และบริษัทไม่ขอรับผิดต่อท่านต่อการขาดความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยใด ๆ ซึ่งท่านอาจเป็นผู้ประสบ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบเต็มที่ในการดำเนินการป้องกันล่วงหน้าและในการจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยอันเหมาะสมที่สุดต่อสถานการณ์ของท่านและการใช้บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่อันเป็นที่มุ่งหมายไว้ บริษัทยังอาจเข้าไปตรวจสอบเนื้อหาของบัญชีโทรศัพท์ไร้สายและหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านกับบริษัทโทรคมนาคมของท่านด้วยก็ได้เพื่อความมุ่งประสงค์ในการระบุลักษณะและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ

 • โดยทั่วไปแล้ว บริษัทไม่ร่วมแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลใดภายนอกกลุ่มยูนิลีเวอร์ อย่างไรก็ดี บริษัทอาจร่วมแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลภายนอกผู้เป็นที่เชื่อถือก็ได้ หาข้อมูลเพิ่มเติม

  นอกจากนี้บริษัทยังร่วมแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัท องค์การ หรือบุคคลธรรมดาภายนอกกลุ่มยูนิลีเวอร์อีกด้วย หากบริษัทเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นจำเป็นด้วยเหตุผลทางกฎหมาย

  หากบริษัทร่วมแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบุคคลภายนอก บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้เป็นที่แน่ว่าบุคคลดังกล่าวจะรักษาข้อมูลของท่านไว้ให้ปลอดภัย จะดำเนินการอันสมควรทั้งปวงในการปกป้องข้อมูลจากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด และจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเฉพาะแต่โดยวิธีการที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งใช้บังคับอยู่

  ยูนิลีเวอร์ไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะขายให้แก่นิติบุคคลที่บริษัทสละกิจการของบริษัทโดยทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้ (เช่น โดยเกี่ยวเนื่องกับการที่บริษัทได้ขายชื่อตราสินค้า) หรือมิฉะนั้นก็โดยเกี่ยวเนื่องกับการควบกิจการ การรวมกิจการ การเปลี่ยนอำนาจควบคุม การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการชำระบัญชีกิจการของบริษัทโดยทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

 • บริษัทอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ภายนอกประเทศที่ท่านอยู่หรือไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอกผู้เป็นที่เชื่อถือคนอื่นซึ่งมีถิ่นฐานที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่น ๆ ก็ได้ เพื่อบุคคลดังกล่าวจะได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัท โดยการใช้งานไซต์ของยูนิลีเวอร์หรือจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ยูนิลีเวอร์โดยประการอื่น ท่านตกลงเห็นชอบให้บริษัทกระทำเช่นนั้นได้ตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลซึ่งใช้บังคับอยู่

  ท่านควรตระหนักว่า หลายประเทศไม่สามารถให้ความคุ้มครองตามกฎหมายต่อข้อมูลส่วนบุคคลได้เฉกเช่นที่ท่านอาจได้รับอยู่ในประเทศต้นกำเนิดของท่าน ในขณะที่ข้อมูลส่วนตัวของท่านอยู่ที่ประเทศอื่น ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกศาล เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงแห่งชาติของประเทศนั้นนำไปประเมินตามกฎหมายของประเทศดังกล่าวก็ได้ ภายใต้บังคับคำร้องขอเข้าตรวจสอบตามกฎหมายเช่นนั้น บริษัทสัญญาว่าบุคคลใดซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านภายนอกประเทศต้นกำเนิดของท่านจำเป็นต้องดำเนินมาตรการเพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวและเพียงแต่มีสิทธิ์ประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งของยูนิลีเวอร์เท่านั้น

 • บริษัทดำเนินมาตรการระวังป้องกันล่วงหน้าทั้งปวงในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ให้ปลอดภัยและกำหนดให้บุคคลภายนอกใด ๆ ซึ่งจัดการหรือประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บริษัทนั้นต้องกระทำอย่างเดียวกันด้วย การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านถูกจำกัดไว้เพื่อป้องกันการเข้าไปดูโดยมิได้รับอนุญาต การดัดแปลง หรือการนำไปใช้ในทางที่ผิด และอนุญาตให้เข้าไปดูได้เฉพาะแต่ในบรรดาลูกจ้างและตัวแทนของบริษัทตามความจำเป็นที่จะต้องทราบเท่านั้น

 • หากท่านมีปัญหาข้อสงสัย ข้อคิดเห็น หรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่าน เมื่อนั้น ท่านจะติดต่อบริษัทโดยคลิกลิงค์ ติดต่อบริษัท บนไซต์ของยูนิลีเวอร์ซึ่งได้นำท่านมายังนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก็ได้ อีกทางเลือกหนึ่งคือ โปรดไปที่ www.unilever.com เลือกประเทศที่เหมาะสมและคลิกที่ลิงค์ ติดต่อบริษัท คำร้องขอของท่านก็จะมีผู้จ่าหน้าส่งถึงบริษัทในเครือยูนิลีเวอร์ที่เหมาะสม

  ท่านมีสิทธิ์แจ้งให้บริษัททราบหากท่าน

  • ไม่ต้องการได้รับการติดต่อจากบริษัทในอนาคต
  • ต้องการจะได้สำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทถือไว้โดยเกี่ยวกับตัวท่าน
  • ต้องการให้บริษัทแก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลส่วนตัวของท่านในสารบบของบริษัท
  • ประสงค์จะรายงานว่ามีการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ในทางที่ผิดไม่ว่าในครั้งคราวใด

  เพื่อช่วยเหลือบริษัทในการจัดการกับคำร้องขอของท่าน โปรดให้ชื่อเต็มและรายละเอียดที่ครบถ้วนของท่าน

 • บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวก็ได้โดยนำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงไปโพสต์ไว้บนไซต์ของยูนิลีเวอร์ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบตามสมควรว่ามีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นสาระสำคัญใด ๆ บริษัทสนับสนุนให้ท่านเข้าเยี่ยมชมบ่อย ๆ เพื่อคอยรับทราบถึงวิธีการที่บริษัทนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้

 • นอกเหนือไปจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้วก็อาจมีการรณรงค์หรือส่งเสริมเป็นการจำเพาะ ซึ่งจะอยู่ใต้บังคับข้อกำหนดหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม บริษัทสนับสนุนให้ท่านอ่านข้อกำหนดหรือนโยบายเพิ่มเติมเหล่านี้ก่อนจะเข้าร่วมในการรณรงค์หรือส่งเสริมใด ๆ เช่นนั้นตามแต่ท่านจะจำเป็นต้องกระทำเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือนโยบายเพิ่มเติมดังกล่าวหากท่านเข้ามีส่วนร่วม โดยจะจัดให้มีข้อกำหนดหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมใด ๆ ไว้ให้เห็นเด่นชัดเพื่อให้ท่านได้ใช้ประโยชน์